سایت ساز رایگان افزایش رتبه الکسای قانونی
بستن تبلیغات [X]
مقاله وتحقیق - صفحه 742
nextpay
بررسی نقش افكار مزاحم (نشخوار فكری، نگرانی، وسواس فكری) در كیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خوا


بررسی نقش افكار مزاحم (نشخوار فكری، نگرانی، وسواس فكری) در كیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب

بررسی نقش افكار مزاحم (نشخوار فكری، نگرانی، وسواس فكری) در كیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب

دانلود بررسی نقش افكار مزاحم (نشخوار فكری، نگرانی، وسواس فكری) در كیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب

پایان نامه کارشناسی ارشد (MA ) رشته روانشناسی بالینی
بررسی نقش افكار مزاحم(نشخوار فكری، نگرانی، وسواس فكری) در كیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب
بررسی نقش افكار مزاحم(نشخوار فكری
پایان نامه نشخوار فكری، نگرانی، وسواس فكری
كیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 252 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 86

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A ) رشته روانشناسی بالینی

بررسی نقش افكار مزاحم(نشخوار فكری، نگرانی، وسواس فكری) در كیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب

چکیده :

امروزه اختلالات خواب یکی از معضلات مهم در نقصان کارکردهای فردی و اجتماعی افراد است و عوامل متعددی از جمله استرس روانی،اضطراب و نگرانی، نشخوار و وسواس فکری می تواند بر کیفیت و کمیت خواب تأثیر بگذارد و در الگوی خواب و بیداری ایجاد اختلال کند و بنابراین این پژوهش با هدف بررسی نقش افکار مزاحم(نشخوار فکری،نگرانی،وسواس فکری)در کیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب انجام شده است ،روش این پژوهش ، توصیفی – همبستگی ازنوع پیش بینی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به اختلالات خواب شهرستان تبریز بود که در فاصله­ی زمانی فروردین تا تیر ماه 1391 به مرکز تخصصی بیماریهای مغز، اعصاب، روان و خواب شهر تبریز مراجعه کردند و حجم جامعه فکری، نگرانی ،وسواس فکری،هم به صورت تفکیکی و هم به صورت ترکیبی قادرند کیفیت خواب را پیش بینی و تبیین کنند و همچنین این پژوهش نشان داد که وسواس فکری سهم بیشتری نسبت به نشخوار فکری و نگرانی در پیش بینی کیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب نقش دارد(01/0 P<).در نتیجه می توان با بررسی مؤلفه های افکار مزاحم در کیفیت خواب گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت خواب در بیماران مبتلا به اختلالات خواب برداشت.

واژگان کلیدی:

نشخوار فکری، نگرانی، وسواس فکری، کیفیت خواب، اختلالات خواب

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده : 1

فصل اول ـ کلیات تحقیق

1-1- مقدمه : 3

1-2- بیان مسئله: 4

1-3- اهمیت و ضرورت : 7

1-4- اهداف.. 10

1-5- فرضیه ها: 10

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها: 11

فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه: 14

2-2- ت.. 14

2-3- تعریف اختلالات خواب : 15

2-4- علائم 16

2-5- طبقه بندی اختلالات خواب: 16

الف) بی خوابی اولیه :. 18

ب) پر خوابی اولیه :. 19

ج) نارکولپسی . 20

د) اختلالات خواب «وابسته به تنفس». 20

ج) اختلال راه رفتن در خواب :. 24

د) پاراسومیناهای نامشخص :. 25

2-6- مراحل خواب : 26

2-6-1- مرحله اول: 27

2-6-2- مرحله دوم: 27

2-7- درمان اختلالات خواب: 29

2-7-1- دارو درمانی: 29

2-7-2- درمانهای شناختی و رفتاری: 29

2-8- نشخوار فکری.. 30

2-8-1- نشخوار فکری در مقابل افکار اتوماتیک منفی. 31

2-8-4-1- تفکر سودار منفی. 32

2-8-4-4- تمرکز و شناخت بهم ریخته. 33

2-8-4-5-ارتباطات اجتماعی آسیب دیده. 33

2-8-4-6-استرس ، سازگاری هیجانی و تنش. 34

2-8-5- تفاوتهای فردی در تمایل به نشخوار فکری.. 34

2-8-8- نقش ساختارهای مغزی در پردازش هیجانی. 36

2-8-9- نظریه سبکهای پاسخ. 36

2-8-10- پیش آیندهای رشدی نشخوار فکری.. 37

2-8-14- تمرکز فراشناختی برای درمان شناختی. 40

2-8-15- نظریه پیشرفت هدف ، قوانین توقف و نیمکره های مغزی.. 40

2-9- نگرانی. 42

2-9-1- ویژگی اصلی نگرانی. 43

2-9-2- عوامل موثر در نگرانی. 44

صیتی افراد نگران

2-9-9- جدید ترین نظریه ی مکانیسم نگرانی. 50

2-10- وسواس: 50

2-10-1- تاریخچه مختصر: 50

2-10-2- تعریف اختلال وسواسی –اجباری : 51

2-10-3- فکر وسواسی : 53

2-10-4- محتوای وسواس ها: 53

2-10-8- مدل روان شناختی وسواس های بدون رفتار اجباری آشکار. 56

2-10-9- ارزیابی. 56

................................................................................................................ 66

فصل سوم ـ روش شناسی

3-1- مقدمه. 68

3-2- طرح پژوهش : 68

3-3- جامعه آماری: 68

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 68

3-5- روش گرد آوری اطلاعات : 69

فصل چهارم ـ یافته های پژوهش

4-1- مقدمه: 73

4-3- یافته های توصیفی. 75

4-4- یافته های استنباطی: 78

فصل پنجم ـ بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه: 85

5-4- محدودیت‌های پژوهش: 90

5-5- پیشنهادات: 91

5-5-1- پیشنهادهای پژوهش: 91

.............................................................................................................. 102

چكیده انگلیسی............................................................................................. 111

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4-1: توزیع فراوانی نمونه های مورد مطالعه برحسب جنسیت 73

جدول 4-2:توزیع فراوانی نمونه های مورد مطالعه برحسب سن 74

جدول 4-3: آمارهای توضیفی تغییرهای مورد مطالعه. 75

جدول 4-4: خلاصه مدل رگرسیون متابعت کیفیت خواب از نشخوار فکری 78

کیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب....... 79

جدول 4-8: خلاصه مدل رگرسیون متابعت کیفیت خواب از نگرانی 80

جدول 4-9: نتایج ضریب رگرسیون تک متغیر و جهت تعیین سهم نگرانی در پیش بینی کیفیت

خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب............. 80

جدول4-10: خلاصه مدل متابعت خواب از افکار مزاحم (نشخوار فکری،

نگرانی، وسواس فکری).......................... 81

جدول 4-11: نتایج ضریب رگرسیون تک متغیره جهت تعیین سهم هریک از افکار مزاحم

(نشخوار فکری، وسواس فکری، نگرانی)............ 81

جدول 4-12: خلاصه مدل رگرسیون (گام به گام) متابعت کیفیت خواب از افکار مزاحم

(نشخوار فکری، نگرانی، وسواس

.............................................. 83

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1: توزیع جنسی نمونه های مورد مطالعه.. 73

نمودار 4-2: توزیع سنی نمونه های

نمره وسواس فکری نمونه های مورد مطالعه......... 77

دانلود بررسی نقش افكار مزاحم (نشخوار فكری، نگرانی، وسواس فكری) در كیفیت خواب بیماران مبتلا به اختلالات خواب
[ دوشنبه 27 دی 1395 ] [ 19:34 ] [ علی پورعلی ]

همه پرسی یا رفراندوم در ایران


همه پرسی یا رفراندوم در ایران

همه پرسی یا رفراندوم در ایران

دانلود همه پرسی یا رفراندوم در ایران

همه پرسی یا رفراندوم در ایران
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

همه پرسی یا رفراندوم در ایران

فهرست مطالب

عنوان .................................. صفحه

مقدمه

بخش اول: بررسی زمینه‌های موضوعی همه‌پرسی..... 3

1ـ مفهوم همه‌پرسی........................... 3

2ـ ضرورت مراجعه به همه‌پرسی................. 7

3ـ ماهیت همه‌پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران 8

بخش دوم: بررسی نظام حقوق همه‌پرسی.......... 11

1ـ همه‌پرسی تقنینی (موضوع اصل 59).......... 11

2ـ همه‌پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)......... 15

3ـ همه‌پرسی سیاسی.......................... 21

نتیجه‌گیری ................................ 24

منابع و مآخذ.............................. 26


مقدمه

حق حاكمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌كند.

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاكمیت خداوند به حاكمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:

«حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچ كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آید اعمال می‌كند.»

بنابراین حاكمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به كس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری كه این حاكمیت را اعمال می‌كنند آن را از طریق «اتكاء به آرای عمومی» از مردم كسب كرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یكی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177). در این مقال پس از تحلیل مفهوم همه پرسی و بررسی ضرورت مراجعه به آن، به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی می‌پردازیم.

دانلود همه پرسی یا رفراندوم در ایران
[ دوشنبه 27 دی 1395 ] [ 19:33 ] [ علی پورعلی ]

پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران


پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران
پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی
 پایان نامه  همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی
پایان نامه مراجعه به آراء عمومی در ایران
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 150 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 168

پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

مقدمه

حق حاكمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌كند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

1ـ تضمین حق حاكمیت واقعی مردم

2ـ تضمین كامل آزادی انتخابات مردم

3ـ تبعیت كامل حكومت از اراده مردم در كلیه سطوح

4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم

5ـ تضمین نظارت مؤثر و كامل و مستمر مردم بر عملكرد نهادها و مسئولان

6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع كلیه اشكال تبعیض

7ـ استقرار یك نظام قضایی كارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی

10ـ تضمین اصل تفكیك قوی

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاكمیت خداوند به حاكمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.

«حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچ كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آید اعمال می‌كند.»

بنابراین حاكمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به كس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری كه این حاكمیت را اعمال می‌كنند آن را از طریق «اتكاء به آرای عمومی» از مردم كسب كرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یكی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است كه واژه رفراندم یا همه پرسی ـ كه ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهكار برای حل معضلات و مشكلات موجود در كشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی كه در شرایط مختلف زمانی و مكانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.

شكل حكومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین كنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مكانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلكه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

یكی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حكومتی دموكراتیك (همان طور كه در صفحه قبل اشاره شد) مشاركت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حكومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموكراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموكراتیك علاوه بر انتخاب مقامات حكومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود كه این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاكمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأكید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌كردند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

مبحث اول: مفهوم همه پرسی 7

بند اول: دموكراسی 8

اول: تعریف دموكراسی 8

دوم: انواع دموكراسی 10

الف) دموكراسی مستقیم (مشاركتی): 10

ب) دموكراسی غیر مستقیم (دموكراسی بر اساس نمایندگی): 11

ج) دموكراسی نیمه مستقیم: 11

یك ـ وتوی مردم: 11

دو ـ رفراندم (همه پرسی): 12

الف) چرا رفراندم (همه پرسی) 13

ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی: 13

ج) ماهیت همه پرسی: 14

1ـ همه پرسی مشورتی: 14

2ـ همه پرسی تصویبی: 14

3ـ همه پرسی الزامی: 14

4ـ همه پرسی اختیاری: 15

سه ـ پله بیسیت: 15

چهار ـ ابتكار عام (پیشنهاد مردم): 16

پنج ـ گزینش گری: 17

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) 18

بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افكار عمومی 19

اول: همه پرسی و انتخابات 19

دوم: همه پرسی و افكار عمومی 23

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی 29

بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی 29

اول: مفهوم توسعه سیاسی 29

دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی 31

بند دوم: همه پرسی و حاكمیت قانون 34

اول: مفهوم حاكمیت قانون 34

الف) استقلال قوه قضاییه و حاكمیت قانون 35

ب) دموكراسی و حاكمیت قانون 36

دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاكمیت قانون 40

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی 40

ب)محدودیت‌های‎وارده‎براصل حاكمیت قانون درخصوص همه‎پرسی 42

فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران 54

مبحث اول: همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت 54

بند اول: همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332 54

بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341 69

مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی 79

بند اول: همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358 79

بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358 85

بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی 91

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی...... 101

مبحث اول: همه پرسی قانونی 101

بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59) 101

اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی 105

دوم: ابتكار همه پرسی 107

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی 109

بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177) 111

اول: مشروعیت قانون اساسی 116

دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی كشور 121

مبحث دوم: همه پرسی سیاسی 125

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه 127

مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه 127

بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی 127

اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی 127

دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟ 129

بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان 131

اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی 131

دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی 132

سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی 133

مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه 139

بند اول: همه پرسی و رهبر 139

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری 140

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری 140

بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور 142

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی 146

ب) منع همه پرسی: 146

نتیجه‌گیری 147

منابع و مأخذ 153

دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران
[ دوشنبه 27 دی 1395 ] [ 19:33 ] [ علی پورعلی ]

بررسی نحوه مراقبت از راههای هوایی مصنوعی در بیماران تحت تهویه مكانیكی در بخشهای مراقبت ویژه


بررسی نحوه مراقبت از راههای هوایی مصنوعی در بیماران تحت تهویه مكانیكی در بخشهای مراقبت ویژه

پایان نامه بررسی نحوه مراقبت از راههای هوایی مصنوعی در بیماران تحت تهویه مكانیكی در بخشهای مراقبت ویژه

دانلود بررسی نحوه مراقبت از راههای هوایی مصنوعی در بیماران تحت تهویه مكانیكی در بخشهای مراقبت ویژه

پایان نامه بررسی نحوه مراقبت از راههای هوایی مصنوعی در بیماران تحت تهویه مكانیكی در بخشهای مراقبت ویژه
دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 38

پایان نامه بررسی نحوه مراقبت از راههای هوایی مصنوعی در بیماران تحت تهویه مكانیكی در بخشهای مراقبت ویژه

چكیده

مقدمه و هدف: مطالعات نشان می دهد كه مداخلات تهاجمی یكی از عوامل موثر در شیوع عفونت های بیمارستانی است. عفونت تنفسی یكی از عفونت های اكتسابی جدی با شیوع 1/31 تا 6 / 32 گزارش شده است و رویه های پرستاری نقش بسیار عمده ای در ابتدا به این عفونت ها دارند، نحوه مراقبت از راههای هوایی مصنوعی توسط كاركنان پرستاری در مراكز ICU دانشگاه علوم پزشكی اردبیل هدف مطالعه حاضر بود.

مواد وروش ها :این مطالعه توصیفی مقطعی روی 54پرستار بخش مراقبت است كه با استفاده از چك لیست انجام شده است.چک لیست شامل 7 سوال در مورد مشخصات دموگرافیك و 19 سئوال در ارتباط با ساكشن لوله تراشه و اكسیژن تراپی بود كه پاسخ‌ها توسط مقیاس لیكرت بصورت (همیشه، اغلب، گاهی، بندرت، هرگز و موردی ندارد) سنجیده شد.حهت تعیین روایی ابزار از اعتبار محتوا و جهت تعیین اعتماد علمی ابزار از آزمون مجدد استفاده شد

( 95/0= بایایی)روش نمونه گیری بصورت سرشماری بود و همه 54نفر پرستار در بخش ICU مورد بررسی قرار گرفتند. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن11 مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج :‌داده های پژوهش نشان داد كه 87% كاركنان پرستاری زن و 13% مرد بودند81/5 % 26سال ویاکمترسن داشتند،9/88 % دارای عملكرد خوب و 1/11 دارای عملکردضعیف ومتوسط بودند.

( 317/0 = SD 2/89 میانگین).

نتیجه گیری : لذا با توجه به تاثیر رویه های پرستاری در شیوع عفونت های بیمارستانی به نظر میرسد با وجود عملکرد مطلوب پرسنل بعضی از رویه های پرستاری در مراقبت از راه هوایی مصنوعی به طور مناسب انجام نمی شود که در این مورد نیاز به نظارت بیشتر وجود دارد.

كلمات كلیدی : پرستاری -ICU -راههای هوایی مصنوعی- مراقبت


فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده

فصل اول: كلیات

مقدمه.................................................................................................................................1

تعریف واژه ها.....................................................................................................................5

اهداف و فرضیات ...............................................................................................................6

سئوالات پژوهش.................................................................................................................7

فصل دوم: بررسی متون مطالعات ایران و جهان..................................................................16

فصل سوم : مواد و روش ها...............................................................................................21

ملاحظات اخلاقی..............................................................................................................22

فصل چهارم : نتایج

نتایج.................................................................................................................................23

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری..........................................................................................................29

منابع.................................................................................................................................33

خلاصه انگلیسی..................................................................................................................37

چ

عنوان صفحه

جدول شماره (1) توزیع فراونی مطلق و درصدی پرسنل بر حسب مشخصات دموگرافیك............... ..........................26

جدول شماره (2) توزیع فراوانی مطلق و درصدی پرسنل .........................................27

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

تعریف واژه ها

اهداف

فرضیات

فصل دوم

بررسی متون

مبانی نظری

مطالعات جهان

مطالعات ایران

فصل سوم

نوع پژوهش

جمعیت مورد مطالعه

نمونه برداری وروش نمونه گیری

روش گرد آوری اطلاعات

ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم

نتایج

ارایه نتایج

جداول

نمودارها

فصل پنجم

بحث ونتیجه گیری

محدودیتها

پیشنهادات

منابع

پیوستها

چكیده انگلیسی

دانلود بررسی نحوه مراقبت از راههای هوایی مصنوعی در بیماران تحت تهویه مكانیكی در بخشهای مراقبت ویژه
[ دوشنبه 27 دی 1395 ] [ 19:32 ] [ علی پورعلی ]

بررسی میزان شیوع افسردگی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر


بررسی میزان شیوع افسردگی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر

بررسی میزان شیوع افسردگی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر

دانلود بررسی میزان شیوع افسردگی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر

بررسی میزان شیوع افسردگی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر
بررسی میزان شیوع افسردگی 
شیوع افسردگی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر
 پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 126 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 56

بررسی میزان شیوع افسردگی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر

مقدمه

هر یك از ما در طول زندگی خویش حالات افسردگی را تجربه كرده ایم این لحظات بحرانی اغلب در قالب واژه هایی از قبیل غم و اندوه، گرفتگی، ناامیدی یا واژه هایی كه از حس خوب بودن تهی هستند مثل یأس، بی قراری، ناراحتی، ناكامی بیان می شوند. این حالت بی حوصلگی و ناامیدی زمانی بر شخص مستولی می شود كه وی شاهد فقدان یا مرگ یكی از عزیزان خویش یا شیء مورد علاقه یا عقیده اش باشد و یا آنها را در معرض خطر ببیند. استفاده رایج از واژه افسردگی در جامعه بیانگر همه گیر بودن این حالت در میان افراد است. با این وجود افسردگی یك اختلال خطرناك محسوب می شود كه می تواند زندگی فرد را از جنبه های گوناگون تحت تأثیر قرار داده و آن را مختل سازد به طوری كه دیگر او قادر به ادامه كار و حفظ روابط خویش با دیگران نخواهد بود و در پاره ای اوقات در حالت افسردگی به خودكشی اقدام می كند و به این ترتیب زندگی خود را به مخاطره می افكند.

15% افرادی كه به واسطه ی مجموعه ای از شرایط روانی به افسردگی مبتلا می شوند سرانجام به خودكشی دست می زنند و درصد بیشتری از آنها (تا 40%) تصمیم به انجام این كار می گیرند.

افسردگی در بسیاری از پژوهش ها شایع ترین اختلال روانی گزارش شده است و یكی از قدیمی ترین بیماریهای روانی است و در متون پزشكی به آن پرداخته اند. فرد خود باید در اندرون خویش غارتگر این ملانكولی بیمار گونه گردد این حساسیت و آمادگی برای دردهای روحی با وجود اعتدال عصبی اتفاق نادری است این حالت را در شخص سالم به ندرت می توان دید حتی اگر زیر فشار مشكلات محیط خود نیز قرار گرفته باشد بنابراین اندوه و افسردگی یك نوع درد روحی است كه به طور كلی برای زندگی سالم ناشناخته است (جیمز[1])

جان باولبی می گوید: آسیب دیدن دلبستگی های اولیه و جدایی توأم با آسیب در دوران كودكی، زمینه ایجاد افسردگی را فراهم می كند. به طوری كه گفته می شود فقدان های دوران بزرگسالی مخصوصاً جوانی موجب تجدید خاطر فقدان آسیب زایی كودكی می گردند و به این ترتیب بروز حملات افسردگی در بزرگسالان را تسریع می كند(كاپلان و سادوك، رفیعی و سبحانیان 1387)

بیان مسئله:

زمینه پرداختن به افسردگی شاید بر می گردد به زمانی كه بقراط در چهار قرن پیش از میلاد در این زمینه بحث كرد و به صورت علمی افسردگی زمانی را از هم جدا نمود بنابراین پرداختن به آن قدمتی همپای تاریخ دارد زیرا در هر دوره ای عده ای پیدا می شدند كه از وجود حملات افسردگی در عذاب بودند. در اجتماع امروزی و با توجه به پیشرفت جوامع سنتی در جهت صنعت و حركتی كه در این راه انجام شده بحث انسانهایی مطرح می شود كه به علت توان پایین نمی توانند خود را با شرایط وفق دهند و به دامن غم و ماتم پناه می برند. امروزه بحث رقابت در عرصه های علم،صنعت، درآمد و غیره یكی از مهم ترین مسائل است كه برای انسانها صدمات جبران ناپذیر روحی، روانی به بار می آورد. بنابراین ضرورت دارد كه آگاهانه به این موضوع نگریسته شود و به داشجویان در این زمینه توجه ویژه مبذول شود (كاپلان و سادوك 1387) باید ببینیم دلایل افسردگی این قشر چه می تواند باشد چه فاكتورهایی این زمینه را در فرد پایه ریزی می كند كه افراد را به سوی افسردگی می كشاند.دانلود بررسی میزان شیوع افسردگی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر
[ دوشنبه 27 دی 1395 ] [ 19:32 ] [ علی پورعلی ]

عالیترین پایان نامه کارشناسی بررسی میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان


پایان نامه کارشناسی بررسی میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان

پایان نامه کارشناسی بررسی میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان

دانلود پایان نامه کارشناسی بررسی میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان

پایان نامه کارشناسی بررسی میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان
 بررسی میزان آموزش فنی
 بررسی میزان آموزش فنی در کار آفرینی
 پایان نامه کار آفرینی دانش آموزان هنرستان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 217 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 111

پایان نامه کارشناسی بررسی میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان

مقدمه

قرن بیست ویکم به عنوان قرن دانش معرف شده است .در این عصر، سرمایه اصلی جوامع، دانش، مهارت ونگرش منابع انسانی آن ها است. برای اینکه این سرمایه در خدمت سعادت جامعه باشد، به قابلیت های کارآفرینی نیاز است. در حال حاضر، توسعه کار آفرینی هسته اصلی برنامه های توسعه کشورها است. از این رو سرمایه گذاری در قابلیت های کار آفرینی منابع انسانی جایگاه ویژای دارد.

در واقع کار آفرینی فرایند تاسیس ویا توسعه کسب وکار، بر مبنای یک فکر وایده نو است، فرایندی که بتوان با استفاده از خلاقیت، عنصر جدیدی را همراه با ارزش جدید با استفاده از زمان، منابع، ریسک وبه کار گیری دیگر عوامل به وجود آورد.

افراد کار آفرین و کسانی که از ویژگی های کار آفرینانه بهره مندند می توانند، در مسیر تحولات حرفه ای بیش کنشی عمل کنند، مسیر دگر گونی ها را بشناسند ونسبت به نیازهای جدید آگاهی یابند ودر راستای ایجاد مشاغل جدید نقش آفرین باشند.

دردنیای امروز، توان سازگاری واداره کردن تغییرات، عنصر اصلی موفقیت و بقای هر سازمان است وکسب این توانایی خود، مستلزم توجه سازمان به خلاقیت و نوآوری افراد است .

کار آفرینی طی سی سال گذشته به یک رفتار اجتماعی تبدیل شده، به طوری که امروزه هدف بسیاری از کشورها، برنامه ریزی برای توسعه آن به عنوان یک تغییر اجتماعی است .ترویج کارآفرینی حداقل به دو دلیل، مساله اصلی سیاستگذاران است:"تاثیر اقتصادی"و" دیدگاه کار آفرینان به عنوان تغییر رشد ونوآوری".

فهرست مطالب

عناوین صفحات

فصل اول- کلیات تحقیق. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهداف تحقیق. 4

1-3-1- هدف کلی:. 4

1-3-2- اهداف جزئی:. 4

1-4- فرضیات تحقیق. 5

1-5- تعاریف نظری. 5

1-6- تعاریف عملیاتی. 8

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق. 9

2-1 مقدمه. 10

2-2- آموزش فنی و حرفه ای. 11

2-2-1- ابعاد عمده ویژگی های آموزش فنی و حرفه ای. 13

2-2-2- آموزش فنی وحرفه ای در نظام آموزشى كشور ما: 14

2-2-3- اهداف آموزش فنی و حرفه ای. 15

2-2-4 ضرورت توسعه ى آموزش هاى فنى و حرفه اى. 15

2-2-5- پیشینه آموزش فنی و حرفه ای. 16

2-2-6- عملکرد و کارآیی آموزش های فنی و حرفه ای. 20

2-2-7- درك مسئولان كشور از اهمیت آموز شهاى فنى و حرفه اى: 21

2-2-8- عمده ترین دلایل بازدارنده موفقیت برنامه های آموزش فنى و حرفه اى. 22

2-2-9- مشكل سرمایه گذارى در بخش آموزش فنى و حرفه اى: 22

2-3- ضرورت ارتباط آموزش هاى فنى و حرفه اى و دنیای كار. 23

2-4- کارآفرینی و آموزش و پرورش. 25

2-5- سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی. 26

2-6- اهمیت کارآفرینی. 29

2-7- انواع کارآفرینی. 32

2-8- کارآفرین کیست؟. 32

2-9- ویژگی های افراد کارآفرین. 34

2-10- رویکرد ویژگی های روان شناختی. 35

2-10-1-خلاقیت :. 38

2-10-2- استقلال طلبی:. 42

2-10-3- مخاطره پذیری:. 43

2-10-4- توفیق طلبی :. 44

2-10-5- عزم و اراده وپشتکار :. 46

2-10-6- رویکرد ویژگی های رفتاری. 46

2-10-7- كارآفرینی در آمریكا. 47

2-10-8- کارآفرینی در ژاپن. 50

2-11- پیشینه تحقیق. 51

فصل سوم-ر وش شناسی تحقیق. 54

3-1 مقدمه. 55

3-2 روش تحقیق. 55

3-3 جامعه آماری. 55

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری. 56

3-5 ابزار تحقیق. 56

3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 57

فصل چهارم - تجزیه و تحلیل داده ها. 58

4-1- مقدمه. 59

4-2- تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی. 59

4-3- بررسی نرمالیته بودن داده های مربوط به متغیرهای پژوهش: 63

4-4- تحلیل استنباطی فرضیات اصلی و فرعی پژوهش:. 63

4-5- یافته های جانبی پژوهش:. 70

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری. 78

5-1- مقدمه. 79

5-2- خلاصه نتایج تحقیق. 79

5-2-1-فرضیه اصلی:. 79

5-2-2- فرضیه فرعی اول:. 79

5-2-3- فرضیه فرعی دوم:. 80

5-2-4- فرضیه فرعی سوم:. 81

5-2-5- فرضیه فرعی چهارم:. 81

5-2-6- فرضیه فرعی پنجم:. 82

5- 3- بحث و نتیجه گیری. 82

5-4- محدودیت های تحقیق. 86

5-5- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. 86

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 87

منابع. 88

دانلود پایان نامه کارشناسی بررسی میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان
[ دوشنبه 27 دی 1395 ] [ 19:32 ] [ علی پورعلی ]

پایان نامه بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر


پایان نامه بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر

پایان نامه بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر

دانلود پایان نامه بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر

پایان نامه بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 87 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 103

پایان نامه بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر

فصل اول1

مقدمه2

بیان مسئله4

اهمیت و ضرورت كار5

فرضیه تحقیق5

تعریف نظری6

تعریف عملیاتی7

فصل دوم : سابقه پژوهش8

استرس و سندرم فرسودگی9

افسردگی10

افسردگی زیست - شیمیایی12


افسردگی واكنشی14

مدل سلیه از استرس16

افسردگی16

سرزنش خود17

نومیدی18

ترحم به خود 19

معضل افسردگی واقعاً تا چه حد جدی است20

نظریه روانكاوی21

نظریه های یادگیری23

رویكرد شناختی24

تعریف24

افسردگی واكنشی 26

افسردگی درون زاد27

افسردگی روان زاد28

تشخیص و سنجش افسردگی29

اختلال افسردگی عمده30


اختلال افسرده خلقی31

علایم افسردگی33

چگونگی مقابله با افسردگی 34

روش های درمان افسردگی35

روش بازسازی شناختی برای درمان افراد افسرده36

روش دو ستونی36

درمان كوتاه مدت38

مشاوره و روان درمانی گروهی39

چه عوامل روانی- اجتماعی در افسردگی دخیل هستند39

چگونه كسی می تواند بفهمد آیا افسرده است یا خیر40

خسارت استرس42

روند استرس43

نشانه های هیجانی افسردگی44

به هنگام افسردگی چه كاری باید انجام دهیم47

دیدگاههای نظری درباره افسردگی 49

تعریف امدادگر53


خصوصیات یا ویژگیهای امدادگر53

تعریف كمكهای اولیه و امداد 54

هدف ما از كمكهای اولیه54

تعریف عملیات نجات55

تعریف دیگر امدادگر55

تعریف كمك های اولیه55

بقیه ویژگی های یك امدادگر55

حفظ آرامش در ارائه كمكهای اولیه56

وظایف امدادگر58

نحوه مراقبت از خود59

كنترل استرس59

واكنش به استرسها59

واكنش های دیررس60

واكنش های شدید61

مروری بر سابقه پیشینه تحقیق62فصل سوم: طرح پژوهش70

طرح پژوهش 71

جامعه پژوهش72

نمونه پژوهش72

روش نمونه گیری73

ابزار پژوهش و روش جمع آوری اطلاعات74

روش آماری75


فصل چهارم: آمار76

مقدمه77

آمار توصیفی91

آمار استنباطی93

فرض صفر93

فرض خلاف93فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری94

بحث و نتیجه گیری95

محدودیت های پژوهش 97

پیشنهادات98

منابع و مآخذ99

پیوست103

چكیده تحقیق :


موضوع پژوهش حاضر بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر شهرستان كرج با سابقة فعالیت امدادی آنهاست كه بدین منظور 25 امدادگری كه بیش از 4 سال سابقة فعالیت داشتند و 25 امدادگری كه كمتر از4 سال سابقة فعالیت داشتند به شیوة نمونه گیری در دسترس انتخاب و افسردگی آنها با پرسشنامة افسردگی بك سنجیده شد و در این پژوهش یك فرضیه شكل گرفت : میزان افسردگی در امدادگران مردی كه بیش از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند بیشتر از افسردگی امدادگران مردی است كه كمتر از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند.

برای بررسی فرضیه فوق از آزمون t استیودنت استفاده شد و چون t بدست آمده (917%) در سطح (05%) و (01%) كوچكتر از t جدول است بنابراین فرضیة فوق رد و فرضیة صفر تایید می‌شود و این نتیجه بدست آمد كه بین میزان افسردگی امدادگرانی كه بیش از چهار سال سابقه دارند با امدادگرانی كه كمتر از چهار سال سابقه دارند تفاوت معنا دار وجود ندارد.


دانلود پایان نامه بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر
[ دوشنبه 27 دی 1395 ] [ 19:32 ] [ علی پورعلی ]

پایان نامه بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا


پایان نامه بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا

پایان نامه بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا

دانلود پایان نامه بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا

پایان نامه بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا 
 بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان
دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا  
پایان نامه بررسی میزان اضطراب
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 87 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120

پایان نامه بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا

مقدمه

اضطراب یكی از مشكلات جامعه بشری است و هر كس در زندگی خود به نوعی دچار اضطراب می گردد تجارب روزمره نشان می دهد كه امروزه افراد زیادی در زندگی دنیوی وجود دارند كه هر یك به نحوی دچار اضطرابند و بخاطر آن در سستی و انزوا بسر می برند. در زمان ما و در قرن حاضر كه روانشناسان از جمله «آیودیون» آن را قرن اضطراب می نامند، سرعت تغییر و پیچیدگیهای جاری قرن و بی توجهی كه مذهب و ارزش های خانوادگی، طولانی شدن دوران نوجوانی، پیچیدگیهای تهاجم، عمیق شدن فاصله نسل قدیم و جدید و هم چنین تغییرات آموزشی در كشور به خصوص در دوره توسعه جامعه‌ی امروزی را در معرض ابتلا به انواع بیماریهای روانی به خصوص اضطراب و افسردگی قرار داده است.

هر قدر جامعه‌ی بشری از نظر تكنولوژی و صنعت پیشرفت كند انسان از طبیعت خود دور می شود و احساس تنهایی به او دست می دهد. تقریباً همه افراد آدمی احساس تنش و ناراحتی و یا انتظار وقوع رویدادهای ناگوار را تجربه كرده اند در چنین مواقعی علت تنش به تنهایی تشخیص داده نمی‌شود كه در این مواقع اصطلاح اضطراب را در ارتباط با این گونه پدیده ها بكار می‌بریم. اضطراب و ترس از بزرگترین دشمنانی هستند كه بشر مجبور است با آن روبرو شود. نظام اضطرابی انسان عصر جدید، هم پا با وحشت ها و هراس‌های مربوط به آن، از پیشینه‌ی اجدادی او برخاسته است. نیمی زمانی كه بقا و ادامه‌ی زندگی در یك دنیای بسیار متخاصم ایجاب كننده یك ابزار باشد تا بتواند از خطر آگاه كند شیوه‌ی گریز عامل را به ما می آموزد و به میدان می‌آورد.

از مدتها بخش بزرگی از زندگی انسان را تشكیل می دهند و تمامی جنبه‌های زندگی حال و آینده آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. اضطراب امتحان به نوبه خود عاملی مهم در عدم موفقیت انسانهاست البته باید توجه داشت كه اضطراب عارضه صنعتی نیست زیرا، در حد تعادل و در جای مناسب می تواند باعث انگیزش مفید شود. مطالعات نشان داده است كه اضطراب در حد متعادل در یادگیری بسیاری از مطالب ساده مفید است در حالی كه اضطراب بسیار شدید یادگیری مطالب پیچیده را دشوار می كند.

نظام اضطرابی انسان هم یك هشدار دهنده و هم وسیله ای جهت آماده شدن برای فرار از خطر بشمار می آید. بنابراین به موازات توسعه و رشد الگوی زندگی و پیچیده شدن خطرات و تهدیدهای موجود برای بقا غنیمت كمتری داشته و مانند سابق چندان جنبه‌ی مكانیكی ندارد. (شفیع آبادی، 1368، ص 122)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق

مقدمه ................................

بیان مسئله ...............................

اهمیت و ضرورت تحقیق ......................

اهداف تحقیق ..............................

فرضیه های تحقیق ..........................

تعاریف عملیاتی متغیرها ...................

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

مقدمه ....................................

تعریف اضطراب .............................

علل پیدایش اضطراب ........................

تجربه اضطراب .............................

تاریخچه اضطراب ...........................

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه واقعیت درمانی [گلاسر]

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه رفتار درمانی

انواع اضطراب .............................

اضطراب بهنجار و نابهنجار .................

علایم و نشانه های اختلالات اضطراری ..........

پنج قاعده برای مقابله با اضطراب ..........

عوامل موثر در زمینه های اضطراب ...........

كنترل صفات اضطراب زا .....................

نحوه مدارا با اضطراب .....................

فهرست مهارتهای مقابله با اضطراب ..........

اضطراب در چه كسانی بیشتر است .............

روشهای درمانی برای اضطراب ................

اضطراب امتحان ............................

علایم و نشانه های اضطراب امتحان ...........

شیوع اضطراب امتحان .......................

راه های شناسایی اضطراب امتحان ............

راه های كاهش اضطراب امتحان ...............

پیشینه تحقیق .............................

جمع بندی .................................

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری ..............................

نمونه و روش نمونه گیری ...................

ابزار اندازه گیری ........................

روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها .....

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

یافته های توصیفی .........................

جداول شماره 1 الی 20......................

یافته های استنباطی .......................

فرضیه شماره (1)...........................

فرضیه شماره (2)...........................

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش و نتیجه گیری ...................

پیشنهادات ................................

محدودیت های تحقیق ........................

منابع ....................................

دانلود پایان نامه بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا
[ دوشنبه 27 دی 1395 ] [ 19:31 ] [ علی پورعلی ]

کاملترین پایان نامه بررسی میزان بازارگرایی در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک ها


پایان نامه بررسی میزان بازارگرایی در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک ها

پایان نامه بررسی میزان بازارگرایی در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک ها

دانلود پایان نامه بررسی میزان بازارگرایی در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک ها

پایان نامه بررسی میزان بازارگرایی در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک ها
بررسی میزان بازارگرایی در شرکت ها
 شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک ها
بازارگرایی در شرکت های کوچک
دسته بندی پژوهش ها
فرمت فایل doc
حجم فایل 635 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 111

پایان نامه بررسی میزان بازارگرایی در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک ها

مقدمه

امروزه موفقیت شرکتها و موسسات در گرو شناخت آنها از مشتریان و رقبا و سایر عوامل تاثیرگذار بر بازار است. نیازها و خواسته های مشتریان همواره در حال تغییرند و شناخت این تغییرات نیز برای موفقیت بنگاهها حیاتی است. از سوی دیگر، رقبا نیز به دنبال جذب مشتریان بیشتر هستند و در این راه از هیچ کوششی فرو گذار نخواهند کرد. همچنین تغییر شرایط و قواعد حاکم بر بازار، از جمله تغییرات تکنولوژیکی، بر موفقیت موسسات در بازار تاثیر گذار است. شناخت و پیش بینی این عوامل و ارائه راهکار مناسب در برخورد با آنها، نقشی کلیدی در موفقیت موسسه در بازارهای هدف ایفا می کند. ازین رو گرایش به بازار و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است )نارور واسلاتر،1990).[1]

مدیران کامیاب کسانی هستند که سازمان خود را با شرایط روز همگام می سازند. این همگامی زمانی امکان پذیر است که کارکنان و مدیران مسئله ی گرایش به بازار را به عنوان یک فرهنگ و بینش بپذیرند و رضایت مشتریان را محور فعالیت شرکت قرار دهند و نیز، کلیه فعالیت های شرکت در راستای ارضای نیازهای مشتریان باشد. در این میان تولید کنندگان باید تلاش کنند تا میان آنچه که عرضه می کنند با نیازهای مردم ارتباط برقرار کنند و سعی کنند کالایی را تولید کنند که نیازهای مشتریان را برآورده سازد و با خواسته های آنها هم سو باشد. در بین سازمان های رقیب، سازمان هایی که قادر به تامین بهتر نیازهای مشتریان هستند، مطمئناّ از سطح عملکرد بالاتری برخوردارند. پژوهش های صورت گرفته در سال های 1987 تا 1990 نشانگر رابطه ی مثبت بین گرایش به بازار و عملکرد شرکت است )لوش و لاکزیانک، 1987).[2]

دیگر پژوهش های به عمل آمده در همین زمینه نشان می دهد که بازار گرایی به لحاظ اجتماعی و روانی منافع زیادی برای کارکنان سازمان در بر خواهد داشت و باعث ایجاد نگرش مثبت در کارکنان از طریق اهمیت دادن به آنها و مشارکت کارکنان در تصمیم گیریهای سازمان می شود )کهلی و جاورسکی، 1990(.[3]

افزون بر این، برای فعالیت سازمان ها در یک محیط رقابتی، بازارگرایی یک الزام است. سازمان هایی که در بازارهای متلاطم فعالیت می کنند، بیشتر به تغییر و تطبیق محصولات خود متناسب با این تغییرات نیازمندند و بر عکس، بازارهای با ثبات چنین ضرورتی را ایجاب نمی کنند. هدف این پژوهش تعیین ﻣﯿﺰان ﺑﺎزارﮔﺮاﯾﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮك ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اردﺑﯿﻞ، از نظر ابعاد نگرشی و رفتاری است.

1.1. مساله اصلی تحقیق

بازارگرایی و تاثیر آن بر عملكرد اقتصادی از جمله مباحث مهم و محوری در مدیریت بازار و مشتری است. یك شركت بازارگرا این مهم را درك می كند [4] كه از طریق ابزارهای متعدد ایجاد مزایای اضافی برای مشتریان، در كنار انواع مختلف صرفه جویی ها در هزینه های كلی، منابع بالقوه فراوانی در جهت كسب مزیت پایدار رقابتی، می تواند به دست بیاورد. لذا به صورتی مستمر به ارزیابی این گزینه ها می پردازد تا دریابد چگونه می تواند به شیوه ایجاد ارزش ممتاز پایدار برای مشتریان فعلی و آتی دست یابد. بنابراین برای دستیابی به بالاترین سطوح عملكرد و حفظ طولانی مدت آن به ایجاد و حفظ یك رابطه سودمند دو جانبه با مشتریان همت می گمارد و در این راستا چند دسته فعالیت كلیدی: مشتری گرایی، رقیب گرایی، ایجاد و گسترش اطلاعات، هماهنگی بین بخشی، افزایش توان پاسخگویی می پردازد و دو معیار حفظ مشتری و سودآوری را مد نظر قرار می دهد. مشتری گرایی، رقیب گرایی، ایجاد و گسترش اطلاعات، شامل تمامی فعالیتهایی است كه به منظور دستیابی به اطلاعات در مورد همه رقبا و مشتریان بازار هدف و سپس پخش آن در سراسر سازمان انجام می شود.

یافته های تحقیقات درزمینه بازاریابی خدمات نشان می دهد كه در راستای دستیابی و نگهداری جایگاه رقابتی، شركت های خدماتی باید اقدام به ایجاد روابط بلند مدت با مشتریان كنند و تاكید می نماید كه ایجاد یك رابطه بلند مدت، كه بر تعهد نسبت به مشتریان تاكید داشته باشد، ضروری به نظر می رسد )گرونروس[5] 1994، 157؛ بری[6]،1995 ، 308 (.

امروزه با توجه به استراتژی هایی كه شركت ها در دستور كار خود قرار داده اند، می توان تمایل شركت ها در منطبق شدن با اصول بازاریابی رابطه مند و طراحی استراتژی هایی برای توسعه روابط نزدیك و بلند مدت با مشتریان سود آور را مشاهده كرد؛ زیرا آنها پذیرفته اند كه نگهداری مشتری به مراتب سودآورتر از جذب مشتری است.

همانطور كه اندرسون[7] 1995، 163 به ما یادآور می شود، ایجاد ارزش می تواند به عنوان علت وجودی روابط مشترك مورد توجه قرار گیرد. هدف از تعاملات بین تهیه كنندگان)فروشندگان و خریداران (ایجاد و به اشتراك گذاری ارزش است.

بعضی از نویسندگان بیان می كنند كه ارزش، تنها زمانی ایجاد می شود، كه مشتریان مایل باشند روابط بلند مدت برقرار كرده و آنرا ارزشمند بیابند. از این رو آنان روابط را از دیدگاه مشتریان مطالعه قرار داده تا دریابند كه چگونه بازاریابی رابطه مند می تواند به ایجاد ارزش برای مشتریان منجر گردد. این امر بدیهی است كه روابط زمانی مناسب و مورد توجه هستند كه بتوانند ارزش بیشتری در معاملات ایجاد كنند.

شركت ها برای بدست آوردن مزیت رقابتی باید با استفاده از تكنولوژی، جهت جمع آوری اطلاعات مورد تقاضای بازار و حجم مبادلات بین شركت ها بپردازد تا رسیدن به كیفیت خدمات را برای خود تسهیل كنند. آنها باید با بررسی كار رقبا و انتظارات و توقعات در حال تغییر و رو به گسترش مشتریان همراه شده و ارائه خدمات را به گونه ای برنامه ریزی كنند كه مزایای رقابتی قابل ترجیح تری نسبت به سایر رقبای خود در بازار داشته باشند.

در راستای چنین هدفی سوالات متعددی ایجاد می شود، كه برای رسیدن به بهترین استراتژی باید به بهترین شكلی پاسخ داده شوند. سوالاتی نظیر: آیا روابط قوی و بلند مدت با مشتریان می تواند به شركت ها برای بهبود عملكردشان كمك كند؟ آیا كیفیت خدمات ارائه شده می تواند بر بهبود عملكرد تاثیر بگذارد؟ آیا مشتریان وفادار تاثیری بر عملكرد شركت ها دارند؟ آیا بازارگرا بودن یك شركت تاثیری بر عملكرد آن دارد؟ بخوبی محرز است كه مشتریان راضی كلید یك رابطه بلند مدت موفق هستند. شركت هایی كه مشتریان راضی بیشتری دارند بازده اقتصادی بیشتری را هم تجربه می كنند و رضایت مشتری، موجب وفاداری مشتریان و ایجاد منافع بیشتر در آینده می شود. همچنین سازمانهایی كه خدمات با كیفیت تری دارند در زمینه فروش بیشتر و وفاداری بلند مدت مشتریان و بقاء، رهبری بازار را بعهده داشته اند.

وجود یك رابطه قوی بین رضایتمندی مشتری و سودآوری مورد قبول واقع شده و تامین و ارتقای رضایتمندی مشتریان به هدف عملیاتی بسیار مهم اغلب سازمانها تبدیل شده است.

بنابراین شركت ها همواره باید ناظر و مراقب تعامل بین خود و مشتریان باشند و با شناخت و درك صحیح از نیازها و ارزشهای مدنظر مشتریان، كالاها و خدمات با ارزشی را به آنان ارائه كنند تا با جلب رضایتمندی در آنها وفاداری ایجاد كنند.

لذا، سوالات اصلی این پژوهش این است كه:

1. میزان بازار گرایی شرکت کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی اردبیل به چه میزان است؟

2. آیا بازارگرا بودن این شرکت ها تاثیر مثبتی بر عملكرد سازمانی دارد؟

  1. 1.

1.1.

1.2. تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق

1. شیلاق ماتر و دیگران (2004) تاثیر بازارگرایی را بر عملكرد سازمان های ارائه دهنده خدمات سنجیده و بیان كردند كه گرایش بازاریابی، هنگامی كه در تركیب با جایگاه یابی و توسعه برند مطرح می شود، بطور مستقیم در عملكرد تاثیر نمی گذارد .

2. ایزكوئردو، سیلان، گاتییرز(2005) تاثیر بازاریابی رابطه مند را بر عملكرد سازمان مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند كه تاثیر برنامه های ایجاد وفاداری بر عملكرد بازار بیشتر است تا بر عملكرد اقتصادی و همچنین بیان كردند كه جذب مشتری به وسیله ارائه خدمات خوب و با كیفیت و دستیابی به موقعیت خوب در بازار تاثیر بیشتری بر نتایج اقتصادی دارد تا بر وفاداری مشتری .

3. لورین و لیلجاندر (2005) در خصوص اینكه آیا بازاریابی رابطه مند می تواند وفاداری و رضایت مشتریان را بهبود بخشد یا خیر تحقیق كرده و به این نتیجه رسیدند كه رضایت از رابطه، از اهمیت كمتری نسبت به كیفیت خدمات در ایجاد وفاداری در مشتریان، برخوردار است.

4. اولیوارز و لادو (2003) تاثیر بازارگرایی بر عملكرد سازمان را بررسی كرده و به این نتیجه رسیدند كه این گرایش بر رشد سهم بازار و سود آوری تاثیر مثبت دارد.

5. چانگ و تیسنگ (2005) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند كه ایجاد وفاداری در مشتریان با استفاده از اصول بازاریابی رابطه مند و بازارگرایی امكان پذیر است.

تاریخچه ای از سوابق و پیشینه تحقیق بصورت كامل در فصل دوم ارائه خواهد شد.

1.3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با محوری شدن روزافزون روابط و كیفیت خدمات در كسب و كار و دستیابی به سود بیشتر از طریق داشتن مشتریان وفادار نسبت به جذب مشتریان جدید، استفاده از ابزارهای بهبود عملكرد مورد توجه قرار گرفته است. در چنین محیطی موفقیت بازار برابر است با توان یك سازمان در به دست آوردن حداكثر سود از مجموعه مشتریان خود. برای این منظور، ضروری است كه مدیریت سازمان به استراتژی هایی روی آورد كه بتواند از آنها برای توسعه و بهبود عملكرد خود و پیشی گرفتن از رقبا استفاده كرده و از همه مهمتر آنكه بتواند مشتریان را به مشتریان وفادار تبدیل كند. ایجاد وفاداری در مشتری وابسته به میزان رضایتی است كه مشتری از انجام معامله با سازمان در خود احساس می كند.

شركت های کوچک و متوسط نیز مانند هر سازمان انتفاعی دیگری در پی كسب سود بیشتر و دستیابی به مزیتهای رقابتی در دنیای رقابتی امروز هستند.

شرکت های كوچك و متوسط در ایجاد اشتغال، و فراهم كردن بستر مناسب برای نوآوری و افزایش صادرات نقش مهمی دارند.این شرکت ها از انعطاف پذیری بیشتری برخوردارند و كارآفرینی و خلاقیت بیشتری در آنها صورت می پذیرد.شركتهـای كــوچك و متوسط راحت تر می توانند خود را با تغییرات پرشتاب محیطی منطبق كرده و نسبت به عوامل اقتصادی و سیاسی سریعتر واكنش نشان دهند.بنگاههای كوچك و متوسط عامل جذب و اشتغال بخش عظیمی از جمعیت كشورها و آموزش نیروی كار ماهر هستند.

اما شركت های کوچک و متوسط با توجه به ماهیت خصوصی بودنشان، از آنجا كه باید پاسخگوی سهام داران خود بوده و میزان سودشان ارتباط مستقیمی با عملكردشان دارد، این روزها به بازاریابی و اصول آن روی آورده و با توجه به رقابت بسیار نزدیك و تنگاتنگ با سایر رقبا، در پی بهبود عملكرد و سودآوری در بازار هستند .

یافتن روش ها و استراتژی هایی كه بتواند هر چه بیشتر به ایجاد، افزایش سهم بازار، افزایش سودآوری و رشد در شرکت های کوچک و متوسط منجر شود، دغدغه امروز این شرکتها است. بنابراین بررسی و تحقیق درخصوص عواملی كه می توانند بر موارد نامبرده در یك شركت تاثیر گذاشته، و باعث یافتن راهكارهای مناسب شود، ضرورری به نظر می رسد.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4. اهداف تحقیق

1.4.1. اهداف اصلی :

1. بررسی میزان بازارگرایی در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی اردبیل

2. بررسی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد سازمانی در این شرکت ها

1.4.2. اهداف فرعی :

1. بررسی رابطه بین مشتری گرایی و عملکرد سازمانی

2. بررسی رابطه بین رقیب گرایی و عملکرد سازمانی

3. بررسی رابطه بین هماهنگی بین بخشی و عملکرد سازمانی

4. بررسی رابطه ایجاد اطلاعات و عملکرد سازمانی

5. بررسی رابطه بین پخش اطلاعات در سازمان و عملکرد سازمانی

6. بررسی رابطه بین پاسخگویی و عملکرد سازمانی

1.5. چارچوب نظری تحقیق

ادبیات بازاریابی قویاً بر مفاهیم ، روش های اندازه گیری و تأثیرات بازارگرایی بر عملكرد سازمانها و بروز كردن آنها تمركز كرده است (جاورسكی و كهلی، 1996).

دو معیاری که به شکل گسترده برای سنجش بازار گرایی مورد استفاده قرار گرفته است معیار رفتاری MARKOR و معیار فرهنگی MKTOR است که اولی توسط کهلی و جاورسکی و کومر در 1993 و دومی توسط نارور و اسلاتر در 1990 معرفی شده اند. نتایج تحقیقات نشان می دهند که اگر چه هر دو معیار از نظر تئوریکی سازگارند و لیکن معیار MKTOR در ارزیابی عملکرد کسب و کار نتایج قابل استنادتری نسبت به معیار MARKOR نشان می دهد. به این ترتیب که رابطه بین بازار گرایی و عملکرد با استفاده از معیار نارور و اسلاتر بهتر تشریح می گردد و فاکتورهای آماری و مفهومی نسبت به زمانی که از معیار کوهلی و جاوورسکی استفاده می شود رابطه قوی تری بین عملکرد سازمانی و بازار گرایی نشان می دهند.

(Rose & Shoham, 2002, 220)

[ دوشنبه 27 دی 1395 ] [ 19:31 ] [ علی پورعلی ]

پروپوزال بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به


پروپوزال بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار

پروپوزال بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار

دانلود پروپوزال بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار

پروپوزال بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار
بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه
مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت
ایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار
دسته بندی پژوهش ها
فرمت فایل doc
حجم فایل 33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

پروپوزال بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار

عنوان پایان نامه به فارسی: بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار

عنوان پایان نامه به انگلیسی:

Defenses Mechanism in Early Maladaptive Schemas ,Identity Status and Comparing

and normal people abuse Substance

کلمات کلیدی: طرحواره های ناسازگار اولیه، مکانیسم های دفاعی، پایگاه هویت، سوء مصرف مواد

پرسش اصلی پژوهش : آیا بین طرحواره های ناسازگار اولیه، مکانیسم دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد عادی تفاوت وجود دارد؟

بیان مسئله:

امروزه دولت ها هزینه گزافی برای مبارزه با سوء مصرف[1] مواد متحمل می گردند چرا که این پدیده به عنوان معضلی فردی و اجتماعی کانون توجه متخصصین در حوزه های مختلف قرار گرفته است. اهمیت ایجاد راهبردهای پیشگیری و درمان موثر بی شک سالهاست که بر همگان روشن شده است. اما علیرغم تلاش های روز افزونی که در راستای پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد صورت می گیرد ما همچنان شاهد انتشار آمارهای فزآینده ای از سوی سازمان بهداشت جهانی و انجمن روانپزشکی آمریکا در زمینه شیوع سوء مصرف مواد و مشکلات وابسته به آن هستیم. (لووینسون[i] و همکاران، 1997).

امروزه اعتیاد یک بیماری زیستی- روانی اجتماعی2 قلمداد می شود و عوامل متعددی در گرایش به سوء مصرف مواد مخدر موثر است.در حال حاضر سوء مصرف مواد به این صورت تعریف میشود : الگوی ناسازگارانه مصرف مواد که ظرف یک دوره 12 ماهه روی می دهد و به اختلال یا پریشانی شدید منجر می شود که با یک مورد زیر یا بیشتر مشخص می شود :

(1) ناتوانی در برآورده کردن تعهدات (2) مصرف مواد در موقعیت هایی که از لحاظ جسمانی خطرناک هستند (3) مشکلات قانونی، یا (4) مشکلات میان فردی. افرادی که مواد را سوء مصرف می کنند، در می یابند که زندگیشان از چند جهت تحت تاثیر قرار گرفته است. آنها تعهدات شغلی خود را نادیده می گیرند و تعهدات آنها در قبال خانه و خانواده تحلیل می رود. ( هالجین و همکاران ، 2003، یحیی سید محمدی ، 1387).

در نظر سنجی به عمل آمده، بالغ بر 85 درصد مردم پس از بیکاری و فقر مقوله اعتیاد و مواد مخدر را به عنوان سومین عامل تهدید کشور مطرح کرده اند. (صرامی حمید 1387) بتابراین با توجه به اهمیت شیوع سوء مصرف مواد و آثار جانبی آ ن ضرورت می طلبد كه علل و عوامل موثر در گرایش به سوء مصرف مواد شناخته شوند نا از این طریق پیشگیری ودرمان مناسبی صورت گیرد.اولین متغیری که در پژوهش حاضردر مورد بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد مورد بررسی قرار می گیرد طرحواره های ناسازگار اولیه3 است به باور یانگ4(1990) طرحواره های ناسازگار اولیه ساختارهای شناختی عمیق شامل باورهایی درباره خود هستند طرح واره ها سازمانهایی از واقعیت هستند كه به صورت نتیجه تجربیات عینی از محیط رشد می یابند. بویژه آنهایی كه از اوایل زندگی به وجود آمده اند تاثیر معنادارتری دارند رشد طرحواره های اغلب به دوران كودكی باز می گردد مطابق نظر یانگ (1999) بعضی از افراد به خاطر تجارب كو[2]دكی منفی طرحواره های ناسازگار اولیه را ایجاد می كنند كه بر شیوه تفكر احساس و رفتار آنها در روابط صمیمانه بعدی و سایر جنبه های زندگیشان تاثیر می[3] گذارند طترحواره هایی كه در سنین اولیه رشد یافته اند اغلب خارج از حوزه آگاهی قرار دارند و زمانی كه محركهای زندگی یك یا چند طرحواره را تحریك می كنند آن وقت فعال می شوند. و اطلاعات شخصی را مطابق با این طرحواره ها به صورت اتوماتیك پردازش می كنند) یانگ معتقد است. كه طرحواره ها به دلیل ارضاء تشرف نیازهای هیجانی اساسی دوران كودكی بوجود می آیند كه این نیازها عبارتند از: دلبستگی ایمن به دیگران، خود گردانی كفایت و هویت، آزادی در بیان نیازها و هیجانهای سالم، خود انگیختگی و تفریح، محدودیت های واقع بینانه و خویشتن داری (یانگ و همكاران، ترجمه حمیدپور و اندرز، 1383). از سوی دیگر با توجه به مراحل رشد روانی اجتماعی در دیدگاه اریكسون1 (1950) می توان چنین استدلال كرد كه حل موفقیت امیز هر یك از مراحل به یك طرحواره سازگار منجر میشود در حالیكه شكست در آن مرحله باعث ایجاد یك طرحواره ناسازگار می گردد.دانلود پروپوزال بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار
[ دوشنبه 27 دی 1395 ] [ 19:31 ] [ علی پورعلی ]

.: تعداد کل صفحات صفحه شماره