سایت ساز رایگان افزایش رتبه الکسای قانونی
بستن تبلیغات [X]
مقاله وتحقیق - صفحه 193
nextpay
دانلودبهترین{ پایان نامه جایگاه ایران در رقابتهای دول اروپایی عصر فتحعلیشاه }


پایان نامه جایگاه ایران در رقابتهای دول اروپایی عصر فتحعلیشاه

پایان نامه جایگاه ایران در رقابتهای دول اروپایی عصر فتحعلیشاه

دانلود پایان نامه جایگاه ایران در رقابتهای دول اروپایی عصر فتحعلیشاه

پایان نامه جایگاه ایران در رقابتهای دول اروپایی عصر فتحعلیشاه
دسته بندی تاریخ
فرمت فایل doc
حجم فایل 348 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 250

پایان نامه جایگاه ایران در رقابتهای دول اروپایی عصر فتحعلیشاه


تحولات اروپا در قرون هیجدهم و نوزدهم:

انقلاب صنعتی:

انقلاب صنعتی، نهضتی بود كه مراحل اولیه آن بین سالهای 1770-1825م در انگلستان و بعد از سال 1815 در قاره اروپا صورت گرفت و كاملاً زندگی اجتماعی، صنعتی، تجاری و سیاسی دنیای غرب را دگرگون ساخت. قسمت اعظم این نهضت عبارت بود از به كاربردن ماشین آلات در صنایع، معادن، حمل و نقل، ارتباطات و كشاورزی و تغییرات در سازمانهای اقتصادی كه این روش جدید را تحت نظر داشتند. مقیاس وسیع و ماهیت اساسی این تغییرات كه در یك دور شصت ساله صورت گرفت، با اینكه سوابق اقتصادی و عامی آن به قرون گذشته می‌رسد و این نهضت هنوز هم به میزانی شاید بیش از گذشته ادامه دارد، اصطلاح «انقلاب» در آن دوره توجیه می‌كند.

علل انقلاب صنعتی:

توسعه تجارت ـ اكتشاف جغرافیایی و تأسیس مستعمرات در قرون شانزده و هفده باعث توسعه تجارت و توسعه مبادلات ارزی و موجب پیدایش طبقه نیرومند تجار و سرمایه‌داران شد. در حالیكه اثر این انقلاب بر صنایع فوری نبو، وسعت یافتن افق اقتصادی به مردم زیرك نشان داد كه اگر مواد تولیدی زیاد شود، فرصت‌های بیشتری برای پول درآوردن خواهند داشت. توسعه امور تجارتی در دنیا بازای مستعد برای بهره‌برداری بدست آورد و مقادیر فراوانی مواد خام فراهم آورد و طرز فكر جدیدی برای مبادرت به امور ایجاد كرد.[1]


[1] هنری و. لیتل فیلد، تاریخ اروپا از سال 1815 به بعد، ترجمه فریده، قره‌جه‌داغی (صحیحی) بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران 1351، ص3-1

فهرست

عنوان .................................. صفحه

1ـ مقدمه................................... 2

2ـ مسأله اصلی.............................. 3

3ـ سوالات و فرضیات پژوهش.................... 3

4ـ روش تحقیق............................... 3

5ـ مشكلات تحقیق............................. 4

6ـ پیشینه و ادبیات تحقیق................... 5

7ـ شناخت و نقد منابع....................... 6

8ـ سامان‌دهی تحقیق......................... 12

بخش اول:

1ـ روابط ایران و اروپا در دوره صفویه، افشاریه و زندیه (انگلیس، فرانسه، روسیه)

فصل اول:

1ـ1ـ روابط ایران و انگلیس در دوره صفویه، افشاریه و زندیه:

1ـ1ـ1ـ آغاز روابط ایران و انگلیس در دوره صفویه 19

1ـ1ـ2ـ سفارت شرلی به اروپا.............. 23

1ـ1ـ3ـ اتحاد ایران و انگلیس علیه پرتغالیها و تصرف هرمز 27

1ـ1ـ4ـ روابط ایران و انگلیس پس از مرگ شاه عباس 30

1ـ1ـ5ـ شاه عباس ثانی و شاه سلیمان....... 33

1ـ1ـ6ـ روابط ایران و انگلیس در اواخر پادشاهی صفویه 34

1ـ1ـ7ـ روابط ایران و انگلیس در دوره افشاریه 36

1ـ1ـ8ـ روابط ایران و انگلستان در دوره زندیه 38

فصل دوم:

1ـ2ـ روابط ایران و فرانسه در دوره صفویه، افشاریه و زندیه:

1ـ2ـ1ـ آغاز روابط ایران و فرانسه در دوره صفویه: 46

عنوان .................................. صفحه

1ـ2ـ2ـ روابط ایران و فرانسه در دوره شاه سلطان حسین 55

1ـ2ـ3ـ مقدمات قرارداد 1708.............. 56

1ـ2ـ4ـ سفارت فابر....................... 56

1ـ2ـ5ـ سفارت میشل و عقد قرارداد 1708.... 57

1ـ2ـ6ـ سفارت محمدرضا بیك و نقش فرانسه در ایران پس از سقوط اصفهان................................. 62

1ـ2ـ7ـ روابط ایران و فرانسه در دوره افشاریه 69

1ـ2ـ8ـ روابط ایران و فرانسه در دوره زندیه 74

فصل سوم

1ـ3ـ روابط ایران و روسیه در دوره صفویه، افشاریه و زندیه:

1ـ3ـ1ـ روابط ایران و روسیه در دوره صفویه 78

1ـ3ـ2ـ روابط ایران و روسیه پس از شاه عباس اول 90

1ـ3ـ3ـ روابط ایران و روسیه در زمان شاه سلطان حسین 96

1ـ3ـ4ـ سفارت اسرائیل اری و آرتمی والنسكی 98

1ـ3ـ5ـ روابط ایران و روسیه در دوره افشاریه 103

1ـ3ـ6ـ روابط ایران و روسیه در دوره زندیه 110

بخش دوم:

2ـ جایگاه ایران در رقابتهای اروپایی اوایل قرن نوزدهم (انگلیس، فرانسه و روسیه)

فصل اول:

2ـ1ـ اوضاع اروپا و كشیده شدن ایران به دایره سیاست بین‌المللی

2ـ1ـ1ـ تحولات اروپا در قرون هیجدهم و نوزدهم: 115

2ـ1ـ2ـ انقلاب صنعتی..................... 115

2ـ1ـ3ـ علل و نتایج انقلاب صنعتی......... 115

2ـ1ـ4ـ اوضاع اروپا در قرن هیجدهم....... 120

عنوان .................................. صفحه

2ـ1ـ5ـ اوضاع اروپا در اواخر قرن 18..... 122

2ـ1ـ6ـ ناپلئون و مصر................... 124

2ـ1ـ7ـ سیاست خارجی ناپلئون............. 126

2ـ1ـ8ـ از انقلاب فرانسه تا قتل تزار پل اول 131

2ـ1ـ9ـ از جلوس الكساندر تا عقد قرارداد تیلسیت 139

2ـ1ـ10ـ از قرارداد تیلسیت تا كنگره وین. 151

فصل دوم:

2ـ2ـ سیاست خارجی ایران از سقوط اصفهان تا اواخر دوره فتحعلیشاه

2ـ2ـ1ـ از سقوط اصفهان تا فتحعلیشاه..... 166

2ـ2ـ2ـ تحولات سیاسی ایران در اوایل دوره قاجاریه 179

فصل سوم:

2ـ3ـ دخالت كشورهای اروپایی در اوضاع سیاسی ایران (فرانسه، انگلیس و روسیه)

2ـ3ـ1ـ دوره دخالت فرانسه در اوضاع سیاسی ایران 191

2ـ3ـ2ـ جایگاه انگلستان در جنگ‌های ایران و روسیه 207

2ـ3ـ3ـ مذاكرات و شكست اصلاندوز.......... 217

2ـ3ـ4ـ عهدنامه گلستان و پذیرش صلح...... 223

2ـ3ـ5ـ دوره دوم جنگ‌های ایران و روسیه... 232

2ـ3ـ6ـ نتیجه........................... 236

دانلود پایان نامه جایگاه ایران در رقابتهای دول اروپایی عصر فتحعلیشاه
[ پنجشنبه 28 بهمن 1395 ] [ 17:35 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین{ پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران }


پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران

پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران

دانلود پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران

پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران
دسته بندی برنامه ریزی شهری
فرمت فایل doc
حجم فایل 56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 115

پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران


فهرست مطالب :

مقدمه

 • فصل اول: كلیات
 • مبحث اول: تعریف اراضی موات
 • گفتار اول – تعریف لغوی
 • گفتار دوم – تعریف اصطلاحی
 • الف – تعریفی فقهی
 • ب – تعریف حقوقی
 • مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات
 • گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی
 • گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی
 • مبحث سوم: عناصر اراضی موات
 • گفتار اول: سابقه مالكیت خصوصی آن معلوم نباشد. .
 • گفتار دوم: كشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.
 • گفتار سوم: بالفعل مالك نداشته باشد
 • مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر
 • گفتار اول: اراضی موات و بایر
 • الف – تعریف فقهی
 • ب- تعرف قانونی
 • مبحث پنجم: اراضی دولتی
 • فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط واركان آن
 • گفتار اول اركان تصرف
 • الف – استیلا
 • ب – كمیت استیلا
 • ج – كیفیت استیلا
 • گفتار دوم – شرایط تصرف
 • الف – استمرار در تصرف
 • ب – مسالمت آمیز بودن تصرف
 • ج – علنی بودن تصرف
 • د – صریح بودن تصرف
 • گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف
 • مبحث اول – انواع دعاوی تصرف
 • الف – تصرف
 • ب – مزاحمت
 • ج – ممانعت از حق
 • مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین
 • فصل سوم – اعلان موات
 • مبحث اول – مفهوم اعلان موات
 • مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات
 • مبحث سوم – ماهیت اعلان موات
 • مبحث چهارم – حكومت و انفال
 • مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات
 • مبحث ششم – شكل جریان اعلان موات و سازمان مسوول
 • الف – شكل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها
 • ب – شكل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها
 • فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن
 • مبحث اول – آثار اعلان موات
 • گفتار اول – زوال مالكیت خصوصی (غیر مشروع).
 • گفتار دوم – ابطال اسناد مالكیت
 • مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات
 • گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات
 • الف – خلع ید
 • ب – اجره المثل
 • مبحث دوم – مسوولیت كیفری
 • گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
 • گفتار دوم – قوانین زمین شهری
 • گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب
 • گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی
 • مبحث اول – عناوین مجرمانه
 • الف – عنصر قانونی
 • ب – عنصر مادی
 • ج – عنصر معنوی
 • مبحث دوم – مراجع رسیدگی
 • نتیجه

مقدمه

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ كرده است بلكه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالكیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (مادة 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالكیت خصوصی به ویژه مالكیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالكیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در كشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.

این روند در همة كشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعكاس یا فته است.

نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاكمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند كه در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حكم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.

نظام حاكم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است كه با دادن اجاره و دریافت بهرة مالكانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.

در فقه اسلامی نیز مالكیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و كاملی در باب اقسام زمین و احكام آن تشریع نموده است. كتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احكام مربوط به مالكیت و حدود آن و نیز نحوة ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.

دانلود پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران
[ پنجشنبه 28 بهمن 1395 ] [ 17:35 ] [ علی پورعلی ]

دانلود{ پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکو }


پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

دانلود پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه
دسته بندی تربیت بدنی و علوم ورزشی
فرمت فایل doc
حجم فایل 324 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 135

پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه


چکیده :

کراتین به عنوان یک مکمل نیروزای مؤثر در بین ورزشکاران شناخته شده است. هدف از این پژوهش مطالعه تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه ( با وزن 935/7 ± 87/67 کیلوگرم ، سن 72/3 ± 75/22 ) عضو تیم تکواندو آمن ، که دست کم مدت 3 سال سابقه عضویت در یکی از تیمهای شرکت کننده در لیگ استان تهران را داشته اند ، بود. به همین منظور 20 ورزشکار انتخاب و به صورت تصادفی و در یک طرح دوسوکور به دو گروه کراتین ( 10n= ) و دارونما ( 10n= ) تقسیم شدند. سپس گروه مکمل کراتین به مدت 6 روز ، هر روز 20 گرم کراتین در 4 وعده ( 5 × 4 گرم ) مصرف کردند در حالیکه گروه دارونما به همین شکل و اندازه ، گلوکز مصرف کردند. در پیش آزمون و پس آزمون ابتدا وزن و توده بدون چربی آزمودنیها توسط دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن ارزیابی شد. سپس آزمودنیها آزمونی را که شامل ده نوبت پدال زدن با حداکثر سرعت وتوان به مدت 6 ثانیه ( 6 × 10 ثانیه ) با30 ثانیه استراحت غیر فعال بین هر تکرار ، بر روی دوچرخه کارسنج بود انجام دادند که بلافاصله بعد از این آزمون از ورید بازوئی آزمودنیها در حالت نشسته توسط یک متخصص خونگیری می شد. در ضمن حداکثر سرعت در هر 6 ثانیه رکاب زدن یادداشت می شد و در انتها میانگین حداکثر سرعت در کل 10 تکرار محاسبه شد.

فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقیق
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مساله
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۵ متغیرهای تحقیق
۱-۶ فرضیات تحقیق
۱-۷ محدودیتهای تحقیق
۱-۸ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
۲-۲ مبانی نظری تحقیق
۲-۲-۱ کراتین
۲-۲-۱-۱ تاریخچه کراتین
۲- ۲-۱-۲ منابع کراتین
۲-۲-۱-۳ سنتز درونی و مکانیزم کراتین
۲-۲-۱-۴ نقش کراتین در بدن
۲-۲-۱-۵ عوارض جانبی
۲-۲-۲ آمونیاک
۲-۲-۲-۱ متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی
۲-۲-۲-۲ پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش
۲-۲-۲-۳ سایر حامل های بنیان آمین
۲-۲-۲-۴ انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی
۲-۲-۲-۵ پالایشNH3پلاسمائی
۲-۲-۲-۶ سازگاری آثار مرکزی و محیطی آمونیاک
۲-۲-۲-۶-۱ خستگی مرکزی
۲-۲-۲-۶-۲خستگی پیرامونی
۲-۲-۲-۷متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده
۲-۲-۳ سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن
۲-۲-۴ وزن
۲-۲-۴-۱ عوامل مؤثر در وزن
۲-۲-۵ وزن بدون چربی
۲-۲-۶ چربی و مهارتهای ورزشی
۲-۲-۷ سرعت
۲-۲-۷-۱ انواع سرعت و آزمونهای آن
۲-۲-۷-۲ عوامل موثر بر سرعت
۲-۲-۸ چابکی
۲-۲-۸-۱ آزمون های چابکی
۲-۳ تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین
۲-۳-۱ تحقیقات داخلی
۲-۳-۲ تحقیقات خارجی
۲-۳-۲-۱ مکمل سازی کوتاه مدت
۲-۳-۲-۲ مکمل سازی کراتین و قدرت
۲-۳-۲-۳ مکمل سازی کراتین و سرعت
۲-۳-۲-۴ مکمل سازی کراتین و توان
۲-۳-۲-۵ مکمل سازی کراتین و چابکی
۲-۳-۲-۶ مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی
۲-۳-۲-۷ مکمل سازی کراتین و آمونیاک
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه
۳-۲ روش تحقیق
۳-۳ مشخصات آزمودنیها
۳-۴ مکمل سازی آزمودنیها
۳-۵ تمرینات ورزشی آزمودنیها
۳-۶ متغیر های تحقیق
۳- ۷ ابزار های اندازه گیری
۳-۸ روشهای اندازه گیری متغیرها
۳-۸-۱ قد
۳-۸-۲ خونگیری
۳-۸-۲-۱ تحلیل نمونه های خونی
۳-۸-۳ ترکیبات بدن
۳-۸-۴ آزمون ۴۰ یارد سرعت
۳-۸-۵ آزمون چابکی ایلینویز
۳-۹ روشهای آماری تحلیل داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱- مقدمه
۴-۲ تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها
۴-۲-۱ آمونیاک
۴-۲-۲ سرعت
۴-۲-۳ چابکی
۴-۲-۴ وزن بدن
۴-۲-۵ توده بدون چربی
۴-۲-۶ مایعات بدن
۴-۲-۷ کراتینین
۴-۲-۸ میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن
۴-۳ آزمون فرضیه های تحقیق
۴-۳-۱ فرضیه اول
۴-۳-۲ فرضیه دوم
۴-۳-۳ فرضیه سوم
۴-۳-۴ فرضیه چهارم
۴-۳-۵ فرضیه پنجم
۴-۳-۶ فرضیه ششم
۴-۳-۷ فرضیه هفتم
۴-۳-۸ فرضیه هشتم
۴-۳-۹ فرضیه نهم
۴-۳-۱۰ فرضیه دهم
۴-۴ متغیرهای وابسته به تحقیق
فصل پنجم : بحث ، بررسی و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه
۵-۲ خلاصه تحقیق
۵-۳ بحث و بررسی
۵-۴ نتیجه گیری
۵-۵ پیشنهادات

دانلود پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه
[ پنجشنبه 28 بهمن 1395 ] [ 17:35 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین{ پایان نامه تذهیب }


پایان نامه تذهیب

پایان نامه تذهیب

دانلود پایان نامه تذهیب

پایان نامه تذهیب
دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 3180 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 85

پایان نامه تذهیب


مقدمه

سپاس خداوندی را كه منشا حسن و جمال و زیبایی است و موهبت درك و احساس آن را به بشر عطا فرمود و انسان را در فهم كشف حسن جمالش سزاوار نمود. آن خالق منان گوشه ای از زیبایی های عرش را برای مشاهده بندگان صالح خویش مهیا ساخت و جلوه هایی از ان ملكوت زیبا را به فرش كشید و منظری از رخ پر حسن و جمال خویش را برای آرامش دل انسان ها به دست هنرمندان سالكش متجلی نمود.

این همه نقش می و عكس مخالف كه نمود

یك فروغ رخ ساقی است كه در جام افتاد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ...................................................................................................................... 1

فصل اول

تاریخچه .................................................................................................................. 6

تعریف تذهیب ....................................................................................................... 13

ریشه یابی لغت تذهیب .......................................................................................... 14

واژگان تذهیب: ..................................................................................................... 17

ابرك ..................................................................................................................... 17

اسلیمی (اسلامی) .................................................................................................. 17

بند اسلیمی............................................................................................................. 17

تاج ........................................................................................................................ 18

جدول..................................................................................................................... 18

ختایی .................................................................................................................. 18

داغ......................................................................................................................... 18

دهن اژدر.............................................................................................................. 18

سنجاق نشان ........................................................................................................ 18

شرفه..................................................................................................................... 19

شمسه.................................................................................................................... 19

شمسه كوچك ....................................................................................................... 19

فرنگی ................................................................................................................... 20

فصاصی ............................................................................................................... 20

كتیبه سرلوحه ...................................................................................................... 20

كمند زرین ............................................................................................................ 21

كره ....................................................................................................................... 21

لچك ترنج ............................................................................................................. 21

لچكی واگیره ......................................................................................................... 21

ترنج ...................................................................................................................... 22

سرترنج ................................................................................................................ 22

سرلوحه................................................................................................................. 23

كتیبه .................................................................................................................... 23

ترصیع .................................................................................................................. 24

حاشیه .................................................................................................................. 24

قوس حلزونی ....................................................................................................... 25

فصل دوم

مكتب های تذهیب ................................................................................................. 25

ابزار و مواد كار: ................................................................................................. 29

قلم مو.................................................................................................................... 29

طلا و نقره ............................................................................................................ 30

مهره ..................................................................................................................... 31

كاغذ ..................................................................................................................... 32

صفات مهم كاغذ .................................................................................................. 32

رنگ ...................................................................................................................... 33

پرگار، ترلینگ، خط كش ....................................................................................... 34

شیوه كار تذهیب .................................................................................................. 35

اصول قابل اهمیت در كلیات نقش ........................................................................ 40

فصل سوم

ختایی و اسلیمی (دیرینگی و ریشه مشترك) ........................................................ 42

تعریف ختایی و گونه های آن .............................................................................. 43

اسلیمی .................................................................................................................. 46

تعریف اسلیمی و گونه های آن ............................................................................ 47

صورت اسلیمی .................................................................................................... 52

تزئین اسلیمی ........................................................................................................ 53

چنگ و گره ........................................................................................................... 54

نشان و انواع آن: .................................................................................................. 55

لچك نشان یا كتیبه نشان ..................................................................................... 55

بته جقه نشان ....................................................................................................... 56

دل نشان ............................................................................................................... 56

ابرك نشان (اسلیمی ماری) .................................................................................. 56

نشان و اصل قاعده (نقش در نقش) ..................................................................... 57

تكوین نقوش (تركیب اسلیمی و ختایی) ................................................................ 58

جایگاه نشان ها در شمسه ................................................................................... 58

گره سازی ............................................................................................................ 59

شرفه .................................................................................................................... 59

فصل چهارم

تحول هنر در تذهیب.............................................................................................. 60

طراحان و مذهبان قدیم ........................................................................................ 63

طراحان و مذهبان معاصر ................................................................................... 66

فصل پنجم

طرح نشان ............................................................................................................ 72

طرح ترنج ............................................................................................................. 73

طرح كتیبه ............................................................................................................. 74

طرح لچك ............................................................................................................. 75

طرح تاج و سرلوح ................................................................................................ 76

طرح واگیره اسلیمی و ختایی ................................................................................ 78

طرح حاشیه .......................................................................................................... 79

منابع و مآخذ......................................................................................................... 80

دانلود پایان نامه تذهیب
[ پنجشنبه 28 بهمن 1395 ] [ 17:34 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین{ پایان نامه تاریخ ساسانیان }


پایان نامه تاریخ ساسانیان

پایان نامه تاریخ ساسانیان

دانلود پایان نامه تاریخ ساسانیان

پایان نامه تاریخ ساسانیان
دسته بندی تاریخ
فرمت فایل doc
حجم فایل 221 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 250

پایان نامه تاریخ ساسانیان


چكیده

پایان نامه حاضر می کوشد شکل گیری و گسترش نظام حکومتی ایران دوره ای ساسانی را از سال 226تا 420 میلادی روشن سازد.محور این تحقیق توصیفی است پیرامون بخش های قضایی و اداری دیوانسالاری ساسانی. در این میان ، مقام های مربوط به این نظام مورد توجه قرار گرفته اند .فصل اول تحقیق که حکم مدخل را دارد ،روند قدرت یابی و استقرار حکومت ساسانی را در دوره ای اردشیر بابکان مورد بررسی قرارمی دهد ؛ سال های کوشش او در برقراری پیوندهای نزدیک میان دین و حکومت و به عبارت بهتر ، اتخاذ شکلی یگانه از دین به عنوان دین رسمی ، در جریان این روند مورد بحث قرار گرفته است . فصل دوم ،جزئیات مربوط به طبقات اجتماعی در این دوره گردآوری و تحلیل شده اند ، درفصل سوم تصویری کلی از نظام دیوانی ساسانیان ارائه می کند. فصل چهارم مشاغل دیوانی و درباری دیوانسالاری ساسانی را مورد بررسی قرار می دهد . بالاخره ،در فصل پایانی ،شخصیت های برجسته ای که در دیوانسالاری ساسانی ایفای نقش کردهاند ، مورد شناسای و تحقیق قرار گرفته اند .

فهرست

مقدمه

معرفی منابع

فصل اول: تلاش اردشیر در جهت تشكیل حكومت و اتحاد دین و دولت

1-1 ساسانیان ادامه دهنده را هخامنشیان

1-2 تلاش اردشیر در جهت تشكیل حكومت

1-3 اتحاد دین و دولت در عصر ساسانیان

2 فصل دوم: مروری بر طبقات اجتماعی در عصر ساسانیان

1-2 تعریف طبقه اجتماعی

2-2 طبقات اجتماعی

3-2 طبقه روحانیون

1-3-2 موبد

2-3-2 موبدان موبد

3-3-2 هیربد

4-3-2 زوت و راسی

5-3-2 دستور

4-2 طبقه جنگجویان:

1-4-2 وظیفه جنگجویان

2-4-2 تقسیم طبقات جنگجویان

1-2-4-2 سوار نظام

2-2-4-2 پیاده نظام

5-2 طبقه كشاورزان و صنعتگران

3 فصل سوم: نظام دیوانی در عصر ساسانیان

1-3 شناخت سازمان‌های داخلی دوره ساسانیان

2-3 دیوان پیدایش دیوان‌ها

3-3 دیوان ریاست طبقات جامعه وزرگ فرمذار یا بزرگ فرماندار – وظایف و اختیارات وزیر

4-3 دیوان سپاه – ایران سپاهید. ارتشیاران سالار – ارگبد

5-3 دیوان دادرسی (داد)

1-5-3 ارزش داد و دادگستری

2-5-3 منشا قوانین در عصر ساسانیان

3-5-3 خوزه قضات

4-5-3 ادله اثبات دعوی

5-5-3 پادشاه در منصب قضاوت

6-5-3 روحانیون در منصب قضاوت

6-3 دیوان رسایل (دیوان دبیران)

7-3 طبقه‌ی متحخدمین ادارات (دبیران)

1-7-3 دبیر

2-7-3 دبیربد (ایران دبیربد)

3-7-3 اهمیت دبیران و دیدگاه شاهان به دبیران

4-7-3 چگونگی برگزیدن دبیران

5-7-3 وظایف دبیران

6-6-3 اصناف دبیران

1-6-6-3 دین دبیر

2-6-6-3 دبیران دیوان خراج

3-6-6-3 گذك آمار دبیر

4-6-6-3 واسپوهرگان آمازكار

5-6-6-3 روانیگان دبیر

6-6-6-3 آذربادگان دبیر

7-6-6-3 گنج آمار دبیر

8-3 دیوان سرای شمرهیا دیوان استیفا (اداره مالیه)

9-3 دیوان خراج

1-3-9 خسرو انوشیروان و اصلاح نظام مالیاتی

2-9-3 واستر پوشان سالار

3-9-3 آمار كار

4-9-3 دهقانان

5-9-3 جایگاه دهقانان

10-3 دیوان درآمدهای كل كشور – شهر آمار دبیر

11-3 دیوان خزائن

12-3 گهبد و ضرب مسكوكات

13-3 دیوان آتشكده‌ها – آتش آمار دبیر

14-3 دیوان برید

15-3 دیوان اشراف

16-3 دیوان ایران دربد – دربد

17-3 دیوان مهرشاهی (دیوان خاتم )

18-3 دیوان احشام – آخور آمار دبیر – آخورسالار

19-3 دیوان ویژگان

20-3 دیوان نوروز

21-3 دیوان كستبزود (دیوان آب) – وظیفه‌ی دیوان آب

22-3 دیوان جامه خانه

23-3 ایوان درستبد

4 – فصل چهارم

مشاغل دیوانی و درباری

1-4 پادشاه

2-4 شاه ، وظیفه متقابل شاهان و پادشاهان

3-4 شهرب

4-4 مرزبان

5-4 اسپهبد

6-4 پادگوسپانان

7-4 بیدخش

8-4 اندرزبد

9-4 آموزگاران اسواران

10-4 درپوشان جادگ گو و دادور (مدافع درویشان و دادور)

11-4 خرم باش

12-4 پشتیگبان سالار

13-4 مهماندار

14-4 خوانسالار

15-4 پذشخوار

16-4 مردبذ

17-4 دیده‌بان سلطنتی

18-4 گنجور

19-4 دواتدار

20-4 كاروانسالار

21-4 تغاربد

22-4 آیین بد

23-4 بازاربد

24-4 كیروگ بد – هنربد

5 - فصل پنجم

شخصیت‌های برجسته دوره ساسانیان

1-5 تنسر – تنسر شخصیتی تاریخی است

2-5 ابرسام – تنسر و ابرسام

3-5 كوتیر و تقویت روحانیت زرتشتی – كوتیر – كوتیر و شاپور یكم و ترقی مقام وی در شاهان بعدی – كویتر كتیبه‌های وی

4-5 آذرپاد مهراسپندان

5-5 مهرنرسی

6– نتیجه

دانلود پایان نامه تاریخ ساسانیان
[ پنجشنبه 28 بهمن 1395 ] [ 17:32 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین{ پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانش }


پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان

پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان

پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 118 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 53

پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان

فهرست

چکیده فارسی............................................ 6

فصل 1:بیان مسأله

بیان مسأله.............................................9

اهداف................................................. 17

سوالات................................................. 18

فصل 2: زمینه و پیشینه تحقیق

مبانی نظری............................................ 20

پیشینه پژوهش.......................................... 47

فصل 3: طرح تحقیق

نوع مطالعه............................................ 50

جمعیت مورد مطالعه..................................... 50

مكان و زمان انجام مطالعه.............................. 50

روش اجرای طرح......................................... 51

روش تجزیه و تحلیل داده ها............................. 53

فصل 4:یافته ها و نتایج

نتایج................................................. 57

فصل 5:بحث و نتیجه گیری

بحث.................................................. 62

نتیجه گیری كلی........................................ 66

منابع.................................................67

چکیده انگلیسی......................................... 75

فهرست نمودارها و جداول:

نمودار 1.میانگین سنی افراد مورد مطالعه................ 57

نمودار 2.فراوانی افراد موفق و ناموفق.................. 58

جدول 1. شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق به تفكیک معدل...... 59

جدول 2. مقایسة دو گروه از نظر موفق و ناموفق در زمینة تاب آوری.................................................. 60

جدول 3. رگرسیون تاب آوری روی سرسختی در كل نمونه و گروههای موفق و ناموفق.............................................. 61

فصل اول

مقدمه پژوهش

بیان مسئله

اهداف پژوهش

سؤالات پژوهش

بیان مسئله:

از آن جا که نیروی انسانی ارزنده ترین سرمایه هر کشور است، پیشرفت و بالندگی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور ها در گرو تربیت نیروی متخصص، رشد علمی و افزایش سطح آگاهی افراد آن جامعه خواهد بود(1و2). رسالت اصلی نظام-های آموزشی، تربیت نیروی انسانی لازم برای این رشد و پیشرفت به¬شمار می¬رود و دانشگاه(به¬عنوان مهم¬ترین پایگاه علمی مرکز پرورش نیروی متخصص، آگاه و باتجربه)، نقش بسیار مهمی در این میان ایفا می¬کند. امکانات آموزشی مناسب، سرفصل¬های علمی معتبر، استادان با تجربه و محیط غنی تنها در کنار ذهن پویا، فعال و مشتاقِ جوانان پیشرفت و سازندگی کشور را به دنبال دارد. از آنجا که کارآمدی نظام آموزشی به پیشرفت تحصیلی(Achievement) فراگیران وابسته است، چنانچه نظام آموزشی وظیفه¬ی خود را به درستی انجام ندهد روند رشد و توسعه با مانع مواجه خواهد شد(3-5).یکی از مسائل و مشکلات اساسی زندگی تحصیلی افراد و نظام آموزشی هر کشور، مسأله افت تحصیلی و پایین بودن سطح عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان آن کشور است. عوامل مختلفی بر عملکرد تحصیلی افراد تأثیر می گذارند که متخصصان تعلیم و تربیت آنها را به چهاردسته عوامل فردی، آموزشگاهی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم کرده. در حقیقت عملکرد تحصیلی به عنوان متغیر وابسته تحت تأثیر یک عامل نیست، بلکه عوامل متعددی نظیر استعداد تحصیلی ، عوامل شناختی مانند هوش عمومی ، خود کار آمدی تحصیلی ، راهبردهای خود تنظیمی ، ساختار کلاس درس، انگیزش تحصیلی ، توانایی یادگیرندگان، آموزش معلمان و انگیزش یادگیرندگان بر روی آن تأثیر دارند(6و7).

واقعیت آن است که این عوامل و متغیر ها چنان در هم تنیده اند و با یکدیگر کنش متقابل دارند که تعیین نقش و سهم هر یک به دشواری امکان پذیر است. با این وجود این تحقیقات نشان می دهند که در بین این عوامل، عوامل آموزشی و فردی با ماهیت شناختی و اجتماعی، بیشترین تأثیر را بر پیشرفت تحصیلی دارند(8) .

تحصیل در دانشگاه برای تعدادی از دانشجویان اعم از دختران و پسران همراه با نگرانی و فشار است.محیط آموزشی و قوانین جدید، انتظارات متفاوت از دوران پیشین، آغاز زندگی مستقل و ورود به دنیای بزرگسالی و شکل گیری روابط انسانی و صمیمانه نو شرایط نوینی هستند که نیازمند اتخاذ و راهبردهای جدید است. سازگاری فرایندی پویا است که طی آن فرد سعی می کند تا بین آنچه که انجام می دهد و یا می خواهد انجام دهد و همچنین با آنچه که محیط و جامعه تقاضا می کند توازن برقرار کند. از جمله رویکردهایی که ممکن است بر سازگاری تاثیر داشته باشد، رویکرد روانشناسی مثبتگرا است. در سالهای اخیر، رویکرد روانشناسی مثبتگرا هدف نهایی خود را شناسایی سازهها و شیوههایی میداند که بهزیستی و شادکامی انسان را بهدنبال دارند. از اینرو، عواملی که سبب سازگاری هرچه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی شوند، بنیادیترین سازههای مورد پژوهش این رویکرد به شمار میروند (سامانی و همکاران، 1386). در این میان، از نظر لاتار و چیچتی در سال 2000 و مستن در سال 2001 تابآوری یکی از این مفاهیم و سازههای بهنجار مورد توجه و مطالعهی روانشناسی مثبت است و غالب پژوهشهای مربوط به تابآوری در حوزهی روانشناسی تحولی انجام شده است(9-12).

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان
[ پنجشنبه 28 بهمن 1395 ] [ 17:24 ] [ علی پورعلی ]

دانلود{ پژوهش بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی }


پژوهش بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی

پژوهش بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی

دانلود پژوهش بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی

پژوهش بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی
ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی
تعریف فحشا و روسپیگری
بررسی تاریخچه روسپیگری در ایران
هیرشی و نظریه علقه اجتماعی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 201 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 213

پژوهش بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی

چکیده:

موضوع این پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان روسپی و غیر روسپی شهر تهران است . سئوال اصلی پژوهش این است که : آیا بین زنان روسپی و زنان غیر روسپی از لحاظ ویژگیهای خانوادگی تفاوت وجود دارد؟ با توجه به نقش حیاتی زنان به عنوان مادران و پرورش دهندگان نسل آتی و نقش خانواده های آنان که اولین و پایدارترین نهاد تربیتی و آموزشی است شناخت ویژگیهای خانوادگی می تواند به درک هر چه بهتر این ویژگیها و برنامه ریزی صحیح تر در این راستا بیانجامد . برای دستیابی به پاسخ سئوال و اهداف مورد نظر تحقیق از نظریه های جامعه شناسی و روانشناسی ( نظریه های کنترل ، یادگیری و ... ) بهره گرفتم . با استفاده از این نظریه ها ، هشت فرضیه مطرح گردید که متغیرهای مورد آزمایش بین دو گروه آزمودنی عبارت بودند از : از هم گسیختگی خانوادگی، مصرف مواد مخدر ، سابقه زندان ، کنترل و نظارت والدینی ، خشونت و تعارض در خانواده ، اعتقادات مذهبی و پایگاه اجتماعی .

روش تحقیق علی – مقایسه ای و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود . روش نمونه گیری زنان روسپی از نوع نمونه گیری « در دسترس » و شامل زنان روسپی ساکن در زندان اوین تهران ( بند زنان ) تهران و با حجم نمونه 100 نفر بود. روش نمونه گیری زنان غیر روسپی از نوع نمونه گیری « سهمیه ای » و با حجم نمونه 100 نفر بود . تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه spss 13 و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ، میانگین ) استنباطی (X2 . U مان – ویتنی ) و ضریب فای و V کرامر انجام شد . یافته های تحقیق نشان داد که بین دو گروه آزمودنی در تمامی متغیرهای مورد آزمایش تفاوت معنا دار آماری وجود دارد .

مقدمه

مطالعه سیر تاریخی فحشا[1]، نشانگر آن است كه این پدیده، از كهن‌ترین انحرافات بشری است و از دیر باز به عنوان یك واقعیت اجتماعی وجود داشته است. با این حال، تحقیقات علمی اندكی روی آن صورت گرفته است. طبق نظر ابینگهاوس(1909)، روسپیگری گذشته‌ای طولانی، اما تاریخچه كوتاهی دارد. بخشی از این امر به مشكلات جمع‌آوری اطلاعات علمی و قابل تعمیم از نمونه‌های مورد مطالعه روسپیان مربوط نمی‌شود. از این رو، فقدان تحقیقات دقیق و علمی موجب رواج اطلاعات غلط در مورد زمینه، طبیعت و علل روسپیگری می‌گردد (پوتریت و دیگران، 1998 : 164 به نقل از طباطبایی).

طبق تعریف، زن ویژه یا روسپی یا فاحشه، زنی (یا به ندرت مردی) است كه مخارج زندگی خود را به طور كلی یا جزئی از طریق تسلیم جسم خویش به دیكران (با انگیزه‌های جنسی) تأمین می‌كند. بعلاوه این نوع روابط جنسی بدون محبت و موقتی است و اگر رابطه عاطفی در این كار دخالت داشته باشد، فحشا نام نخواهد داشت. این اصطلاح، تنها به كسانی اطلاق نمی‌شود كه تمام عمر به فحشا اشتغال دارند، بلكه هر زن یا مردی كه در ضمن اشتغال به كارهای دیگر، گاه‌گاهی با دریافت پول به ایجاد رابطه جنسی بادیگران اقدام كند، نیز (طی مدتی كه به این رفتار می‌پردازد)، روسپی نامیده می‌شود (فارلی و دیگران، 1998 : ص94).

سنت آگوستین، پرچمدار اخلاقیات مسیحیت در غرب، نگرشی دوسوگرانه به فحشا و زنان ویژه داشته است. به نظر وی، هیچ چیزی پست‌تر و شرم‌آورتر از فحشا و مفاسد مشابه آن نیست. در عین حال، وی در جای دیگر بیان می‌كند كه گاهی فحشا در جوامع، یك ضرورت بوده است. او اظهار داشته است كه اگر فحشا از جامعه بر چیده شود، به هر حال جامعه با مفاسد دیگر آلوده خواهد شد و الگوهایی از روابط جنسی پدید خواهد آمد كه به جامعه آسیب خواهد رساند. علی‌رغم این بیان آگوستین و با وجود اینكه در مقاطعی از تاریخ، فحشا به صورت رسمی و مشروع وجود داشته و حتی گاهی رنگ مذهبی نیز به خود گرفته است، در اكثر جوامع و در طول تاریخ، روسپیگری تقبیح و محكوم شده است(بولوگ و بولوگ، 1996 : 164 به نقل از طباطبایی


[1] - Prostitution

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول- كلیات

مقدمه............................................................................................................. 2

بیان مسأله................................................................................................. 5

ضرورت و اهمیت تحقیق.......................................................................... 8

اهداف تحقیق.............................................................................................. 10

فصل دوم- ادبیات موضوع

گفتار یكم- خانواده............................................................................. 12

تعریف خانواده......................................................................................... 14

اهمیت خانواده......................................................................................... 16

گفتار دوم - آسیبهای خانواده...................................................... 19

اختلاف خانوادگی....................................................................................... 22

خشونت خانوادگی....................................................................................... 24

تجاوز جنسی علیه زنان........................................................................ 26

تجاوز جنسی علیه كودكان................................................................... 29

فقر و انحرافات اجتماعی................................................................... 30

طلاق و انحراف............................................................................................ 36

اثرات اعتیاد والدین بر فرزندان............................................... 42

بزهكاری یكی از افراد خانواده.................................................... 44

گفتار سوم- روسپیگری.......................................................................... 46

تعریف فحشا و روسپیگری..................................................................... 46

الف) بررسی تاریخچه روسپیگری در ملل ابتدایی................. 48

ب) بررسی تاریخچه روسپیگری در ایران..................................... 54

یافته‌هایی از اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران در چهارچوب مسأله روسپیگری...................................................................................................... 57

گفتار چهارم- مبانی نظری .............................................................. 61

مقدمه............................................................................................................. 61

الف) تئوریهای جامعه‌شناسی.............................................................. 63

نظریه كنترل.............................................................................................. 63

هیرشی و نظریه علقه اجتماعی......................................................... 64

ساترلند و پیوند افتراقی................................................................ 68

نی و نظریه روابط خانوادگی........................................................... 72

تئوری کنترل متعادل .......................................................................... 76

خانواده و تئوری ارتباطات نسبی................................................. 77

ثورن بری و نظریه تكاملی................................................................ 80

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا.................................................... 84

نظریه دین و مذهب.................................................................................. 85

تئوری امیل دوركیم............................................................................... 87

نظریه ماركس .................................... 88

ب) تئوریهای روانشناسی..................................................................... 89

تئوری سالیوان......................................................................................... 89

تئوری واكنش به رویدادهای آزاردهنده بركوتیز................. 90

روان‌شناسی فانون (Fanon) ................................................................. 90

نظریه درماندگی آموخته شده........................................................... 91

چارچوب نظری تحقیق .............................. 92

مدل نظری تحقیق....................................................................................... 94

مروری بر تحقیقات.................................................................................. 95

فرضیه های پژوهش .................................................................................. 104

فصل سوم- روش‌شناسی پژوهش

مقدمه............................................................................................................. 106

روش تحقیق................................................................................................... 107

روش جمع‌آوری اطلاعات............................................................................. 108

جامعه آماری.............................................................................................. 109

روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه............................................ 110

تعریف مفاهیم تحقیق............................................................................. 111

سطح سنجش متغیرها.................................................................................. 117

روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری............................................ 119

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- جداول توصیفی............................... 122

4-2- جداول تبیینی و آزمون فرضیات................ 133

فصل پنجم – نتایج و پیشنهادات

5-1- نتایج توصیفی............................... 143

5-2- نتایج تبیینی............................... 145

بحث و نتیجه گیری................................ 162

پیشنهادات....................................... 167

محدودیت های پژوهش............................... 169

منابع و ماخذ ................................... 170

پیوست

پرسشنام

دانلود پژوهش بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی
[ پنجشنبه 28 بهمن 1395 ] [ 17:24 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین{ پایان نامه تأثیر متقابل ادبیات داستانی مدرن و تئاتر نو }


پایان نامه تأثیر متقابل ادبیات داستانی مدرن و تئاتر نو

پایان نامه تأثیر متقابل ادبیات داستانی مدرن و تئاتر نو

دانلود پایان نامه تأثیر متقابل ادبیات داستانی مدرن و تئاتر نو

پایان نامه تأثیر متقابل ادبیات داستانی مدرن و تئاتر نو
دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 284 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 155

پایان نامه تأثیر متقابل ادبیات داستانی مدرن و تئاتر نو


مقدمه:

وجوه ادبی متون نمایشی همواره مورد بحث ادیبان ومنتقدین بوده است. عده ای عقیده داشتند که متن نمایشی فقط برای اجراست مانند نت موسیقی که فقط رهبر ارکستر و نوازندگان می توانند آن را بخوانند و بسیاری دیگر متون نمایشی را در زمرة متون ادبی دانسته اند به خصوص وقتی صحبت از متون کلاسیک تئاتر باشد که به شعر نوشته شده اند.

مارتین اسلین ، منتقد مشهور انگلیسی نظریاتی جالب دربارة تئاتر « نو » یا آوانگارد قرن بیستم داشته است.او ادبیات نمایشی را از یک سو نمود کاملی از ادبیات زمانة خویش یا ادبیاتی که از اوایل قرن بیستم با سنت شکنی ها ، ابداعات و گرایشات منحصر به فردش، با سرعت، راهی را با تحول اساسی می پیمود، می داند و از دیگر سو، معتقد است که پیوندی محکم بین نمایشنامه به عنوان متن ادبی و اجرای نمایشی آن بر قرار است که بدنة ادبیات سالهای بعد را متحول ساخته است.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش نظری :

( تأثیر متقابل ادبیات داستانی مدرن و تئاتر نو )

موضوع................................................................................................................................. شماره صفحه

فصل اول : ادبیات مدرن ؛ تعریف و ویژگیها..............................................................................................7

مقدمه ................................................................................................................8

1-1- سبک گریزی.................................................................................................. 14

1-2- برجسته سازی ِسبک......................................................................................21

1-3- شیئ گرایی.......................................................................................................23

1-4- انسانیت زدایی..................................................................................................27

1-5- فرم گرایی..........................................................................................................31

1-6- علم گرایی..........................................................................................................35

1-6-1- وسواس.................................................................................36

1-6-2- تسکین دهندگی................................................................37

1-6-3- عینیت گرایی......................................................................38

1-6-4- چند گانگی..........................................................................38

1-6-5- ادبیات در مقام شاخه ای از دانش.................................41

فصل دوم : تأثیر ادبیات مدرن بر تئاتر نو.................................................................................................42

مقدمه...................................................................................................................43

2-1- تعریف تئاتر نو ........................................................................................... 44

2-2- سبک گریزی؛ «گذشته؟...گذشته ای وجود نداشته است!.»..................46

2-3- برجسته سازی سبک در تئاتر نو..................................................................61

2-3-1- تلمیح،تقلید،هزل...............................................................62

2-3-2- چند گانگی زبان در تئاتر نو............................................

2-3-3- کاربست زیبایی شناسی پراکنده....................................65

2-3-4- تکنیک ضرباهنگ............................................................ .66

2-4- شیئی گرایی؛ « هنوز کیفم هست...چه دلخوشی هایی! »......................69

2-5- انسانیت زدایی؛ « این رقص بی قرار با تو می گوید:دوستم بدار!.»........73

2-6- علم گرایی؛ « قوانین طبیعت؛بی خیال...فریبنده! »؛....................................75

فصل سوم : تأثیر متقابل تئاتر نو بر ادبیات مدرن.....................................................................................80

مقدمه..................................................................................................................81

3-1-تأکید بر بدن.....................................................................................................85

3-2-اهمیت مکان.....................................................................................................87

3-3-نفی زمان...........................................................................................................88

3-4-جنبش نگاری...................................................................................................90

3-5-خود ویرانگری.............................................................................................. 91

3-6-گرایش به گفتگو...........................................................................................93

پیوست فصل سوم : تأثیر تئاتر نو بر آثار« مارگریت دوراس» ...........................................95 نتیجه گیری..............................................................................................................105

فهرست منابع............................................................................................. 107

بخش عملی :

نمایشنامة : چه کسی لباسهای مرا بر تن می کند ؟ 115

چکیدة انگلیسی........................................................................................ 155

دانلود پایان نامه تأثیر متقابل ادبیات داستانی مدرن و تئاتر نو
[ پنجشنبه 28 بهمن 1395 ] [ 17:23 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین{ پایان نامه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال }


پایان نامه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال

پایان نامه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال

دانلود پایان نامه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال

پایان نامه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال
دسته بندی تربیت بدنی و علوم ورزشی
فرمت فایل doc
حجم فایل 114 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 150

پایان نامه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال

مقدمه

امروزه شاهد اجرای ماهرانه و خارق العاده ورزشكاران برجسته در صحنه‌های ورزشی هستیم، نمایشی از قدرت، خلاقیت و هنر كه بی‌شك سوالات زیادی را در ذهن هر بیننده‌ای ایجاد می‌كند. چگونه می‌توان یك مهارت جدید را آموخت؟ چگونه این مهارت‌ها پیشرفت می‌كنند؟ و چگونه می‌توان تا این حد در اجرای مهارت‌ها پیشرفت كرد؟ پاسخ به این سوالات می‌تواند بسیاری از نكات مبهم را روشن نماید.

فهرست

فصل اول: مقدمه و بیان مسأله
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
پیش فرضهای تحقیق
محدودیت‌های تحقیق
تعریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
زمینة نظری موضوع تحقیق
اثر بخشی یادگیری مشاهده‌ای از دیدگاه دو نظریه یادگیری حرکتی
تبیینهای اولیه اولیه از یادگیری مشاهده‌ای
تبیین میلر و دلار
توجیه بندورا از یادگیری مشاهده‌ای
تحلیل اسکینر از یادگیری مشاهده‌ای
مشاهدة نمایش چگونه بر یادگیری اثر می‌گذارد؟
عوامل مؤثر بر یادگیری مشاهده‌ای
ویژگی‌های الگو
ویژگی‌های نمایش
ویژگی‌های مشاهده‌گر
توجیهات رشدی در الگودهی
پیشینه تحقیق
نتیجه‌گیری
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه تحقیق و آزمودنیها
متغیرهای تحقیق
ابزار اندازه‌گیری
روش جمع‌آوری اطلاعات
نحوة اجرای آزمون
مراحل آزمون
روشهای آماری
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها
تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌ها
تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
خلاصه تحقیق
بحث و تفسیر یافته‌ها
پیشنهادهای پژوهشی
فهرست منابع

دانلود پایان نامه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال
[ پنجشنبه 28 بهمن 1395 ] [ 17:23 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین{ پایان نامه تاثیر تغذیه بر پیشرفت تحصیلی }


پایان نامه تاثیر تغذیه بر پیشرفت تحصیلی

پایان نامه تاثیر تغذیه بر پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه تاثیر تغذیه بر پیشرفت تحصیلی

پایان نامه تاثیر تغذیه بر پیشرفت تحصیلی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 286 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 155

پایان نامه تاثیر تغذیه بر پیشرفت تحصیلی


چكیده

یكی از مواردی كه همواره توجه روانشناسان، وحققان و دانشمندان را به خود جلب می كند تاثیر تغذیه صحیح و درست بر انواع كاركردهای روانی می باشد.در تحقیق حاضر سوال زیر مورد بررسی قرار گرفت:

آیا تغذیه بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد یا خیر؟

با توجه به شواهد و قراینی كه در بیان كلی مسئله مطرح گردید، فرض زیر را مطرح كردیم

تغذیه بر یادگیری دانش آموزان تاثیر مستقیم دارد.

پژوهش حاضر برای بررسی میزان تاثیر تغذیه بر یادگیری، از بین دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی مدرسه رازی شهرستان رباط كریم ، تعدادی را به طور تصادفی انتخاب نمودیم و روی آنها پژوهشی را انجام دادیم . در این تحقیق از معدل پایان ترم دانش آموزان انتخاب شده برای بررسی هدف این تحقیق استفاده شده است.

فهرست


عنوان صفحه

چكیده...........................................................................................................

فصل اول

مقدمه.............................................................................................................

بیان مسئله........................................................................................................

هدف از اجرای طرح........................................................................................

فرضیه.............................................................................................................

تعریف متغیرها.................................................................................................

فصل دوم

مقدمه ............................................................................................................

تاریخچه.........................................................................................................

تعریف تغذیه...................................................................................................

تحولات غذا در طول تاریخ...............................................................................

وعده های غذایی.............................................................................................

انواع غذاهای تولید شده....................................................................................

تعریف صبحانه................................................................................................

تجارت غذا.....................................................................................................

تغذیه و سلامتی...............................................................................................

تحولات اخیر غذا............................................................................................

رابطه غذا و سلامتی..........................................................................................

ارتباط تغذیه با هوش كودكان...........................................................................

تاثیر تغذیه بر نوجوانی......................................................................................

كم خونی و فقر آهن و اثر آن بر قدرت یادگیری.................................................

میزان كالری مورد نیاز بدن................................................................................

نقش صبحانه در سلامتی...................................................................................

اختلالات غذا خوردن.......................................................................................

رفتارهای غذایی...............................................................................................

نقش تغذیه در استرس.......................................................................................

سوءهاضمه و نفخ............................................................................................

مشكلات نغذیه................................................................................................

ویژگیهای جدید مواد خوراكی..........................................................................

تعریف یادگیری...............................................................................................

یادگیری كلامی...............................................................................................

یادگیری حركتی..............................................................................................

یادگیری مشاهده ای.........................................................................................

یادگیری اجتنابی..............................................................................................

یادگیری تصادفی.............................................................................................

یادگیری نهفته.................................................................................................

تعریف نظریه یادگیری......................................................................................

تاریخچه یادگیری............................................................................................

سیر تحولی و رشد یادگیری...............................................................................

نظریات رفتاری................................................................................................

نظریات شناختی..............................................................................................

نقش و تاثیر یادگیری در زندگی........................................................................

ارتباط یادگیری با سایر علوم..............................................................................

كاربرد های یادگیری........................................................................................

انواع تكنیك های یادگیری...............................................................................

چرخه یادگیری................................................................................................

سبك های یادگیری.........................................................................................

دیدگاه های مختلف نسبت به یادگیری................................................................

رویكرد های آموزشی.......................................................................................

اصول یادگیری موءثر.......................................................................................

یادگیری تقویتی...............................................................................................

نقش تغذیه بر یادگیری.....................................................................................

تاثیر صبحانه بر یادگیری...................................................................................

چگونگی تاثیر غذاهای حاوی پروتیین بر یادگیری................................................

چگونگی تاثیر وضعیت بهداشت و تغذیه ی دانش آموزبر توانایی...........................

تاثیر تغذیه بر یادگیری و حافظه طولانی تر...........................................................

تاثیر مایعات بر یادگیری....................................................................................

تاثیر مشكلات تغذیه بر یادگیری دانش آموزان.....................................................

مشكلات تغذیه ای،كم خونی و فقر آهن و تاثیر آن بر قدرت فراگیری....................

كمبود ید و یادگیری دانش آموزان.....................................................................

نقش تغذیه مناسب در یادگیری..........................................................................

عوامل تقویت حافظه.........................................................................................

تاثیر تغذیه بر یادگیری دانش آموزان...................................................................

الگوهای فرهنگی غذا.......................................................................................

تاثیر ورزش و تغذیه بر افزایش هوش ..................................................................

وظایف برخی سازمانهای جهانی در مورد تغذیه...................................................

تغذیه و سلامت كودكان...................................................................................

تغذیه و رشد شناختی........................................................................................

یادگیری و تغذیه در كودكان.............................................................................

یادگیری مبتنی بر مغز........................................................................................

فصل سوم

جامعه مورد تحقیق...........................................................................................

روش نمونه گیری............................................................................................

معرفی ابزار تحقیق............................................................................................

نحوه طرح و اجرای آزمون................................................................................

مدل آماری.....................................................................................................

فصل چهارم

محاسبه داده های آماری...................................................................................

بیان فرض تحقیق.............................................................................................

تفسیر نتیجه تحقیق...........................................................................................

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری..........................................................................................

محدودیت ها و پیشنهادات................................................................................

خلاصه تحقیق.................................................................................................

دانلود پایان نامه تاثیر تغذیه بر پیشرفت تحصیلی
[ پنجشنبه 28 بهمن 1395 ] [ 17:23 ] [ علی پورعلی ]

.: تعداد کل صفحات صفحه شماره